Skip to Main Content

Tilasto-oppaat

Tilastokeskus logo

Kotimaisen tilastotiedon opas

Tilastotietoa koronatilanteesta

Koronavirustilanne: tilastotiedonlähteitä

Tälle sivulle on koottu keskeisiä koronatilanteeseen liittyvien tilastotietojen lähteitä. Mukana on sekä ajantasaista tilannetta kuvaavien tietojen lähteitä että tilannetta taustoittavien tietojen lähteitä. Monet tilastot valmistuvat hitaasti, eikä kaikkien ilmiöiden tuoreinta kehitystä koronavirustilanteen aikana vielä tiedetä.

Koosteen aiheet

Tämä kooste on osa Tilastokeskuksen Koronavirus – ajankohtaista tilastotietoa -sivustoa. Vanhempia lähteitä löydät Tilastotietoa koronatilanteesta-arkistokoosteesta.

Tutustu myös tilastojen laatimiseen vaikuttaviin tekijöihin:

YK on koonnut eri maiden tilastovirastojen koronavirussivustoja sivulle United Nations: COVID-19 Resources from National Statistical Offices.
Myös Eurostatin COVID-19: Statistics serving Europe -koostesivu tarjoaa tietoja eri aiheista, johon koronakriisi vaikuttaa.

Tartuntatilanne Suomessa ja maailmalla

Tilastotietoa koronavirustartunnoista kerää Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Maailmanlaajuista seurantaa tekee Maailman terveysjärjestö (WHO).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sairaanhoitopiirit

Sairaanhoitopiirit tiedottavat omilla sivuilla alueidensa koronatilanteesta. Jotkin sairaanhoitopiirit ovat koonneet tiedot erilliselle koronasivulle ja toiset julkaisevat tietoja ajankohtaistiedotteissa.

Muita alueittaisia tietoja

Maailman terveysjärjestö WHO

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus

Muita lähteitä

Terveys ja sosiaaliturva

Terveys

Sosiaaliturva

Kansainvälistä vertailutietoa terveydenhoidosta

Kuolleisuus

Tietoja koronakuolemien tilastoinnista ja ennakkotietoja koronavirukseen liittyvistä kuolemista. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin tiedot koronaan liittyvistä kuolemista:

Kuolleiden viikoittainen määrä

Tilastokeskus julkistaa kuolleiden viikoittaisen määrän kahden viikon viiveellä. Kahden viikon viive tilastossa johtuu siitä, että tieto kuolemasta tallentuu Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään viiveellä. Julkaistavassa taulukossa vuosien 1990–2020 kuolleiden määrät perustuvat lopulliseen tilastoon ja vuoden 2021 osalta ennakkotietoihin.

Eurostat julkaisee kansainvälistä vertailutietoa viikottain kuolleiden määristä:

Kuolleiden kuukausittainen määrä

Tilastokeskus julkaisee väestön ennakkotilastossa kuukausittaisia ennakkotietoja väestöstä. Näissä luvuissa on mukana myös kuolleiden määrät kuukausittain. Vuoden 2021 tiedot ovat ennakollisia.

Kuolemansyyt

Vuoden 2020 lopullinen kuolemansyytilasto julkaistaan joulukuussa 2021. Tieto kuolleista kuolemansyyn mukaan vuosilta 1969-2018 on julkaistu StatFin-tietokannassa.

Talous

Talousennusteita

Tilastokeskus ei tee ennusteita koronan vaikutuksista talouteen tai työelämään. Ennusteita tekevät muun muassa valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja tutkimuslaitokset.

Myös Finanssiala ry on koonnut eri toimijoiden laatimia ennusteita.

Talouden tilannekuva

Tilastokeskuksen katsaus koronakriisin vaikutuksista Suomen talouteen tilastojen valossa. Koronan vaikutuksia tarkastellaan koko kansantalouden, yritysten, työllisyyden, kuluttajien ja julkisen talouden näkökulmista. Lopussa kurkistetaan talousnäkymiin barometrien ja ennakollisten tilastojen avulla.


Inflaatio

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksi kuvaa kuukausittain inflaation kehitystä:

Kuluttajien luottamus

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien talousasioihin liittyviä mielialoja, odotuksia ja aikomukia:

Kansantalous

Tilastokeskuksen tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla:

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito:

Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta:

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia:

Sektoritilit muodostavat laajan, yhtenäisen kokonaisuuden, joka koostuu kunkin institutionaalisen sektorin reaali- ja rahoitustileistä:

Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti:

 Julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain kuvataan seuraavassa tilastossa:

Suurten yritysten liikevaihtoennakko kuvaa toimialojensa merkittävimpien yritysten liikevaihdon kehitystä noin kuukauden viiveellä tilastointikuukauden päättymisestä:

Kansainvälisiä lähteitä taloudesta

Eurostat ylläpitää visuaalista Recovery Dashboard -mittaristoa, josta näkyy eri indikaattoreiden avulla, miten EU-maat ovat elpyneet koronakriisistä. Mittariston avulla on helppo verrata eri maiden taloudellista ja sosiaalista tilannetta. Mittaristo sisältää kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia indikaattoreita, jotka kertovat muun muassa bruttokansantuotteen, inflaation, työttömyysasteen ja teollisuustuotannon kehityksestä:

Muita lähteitä taloudestaHelsinki GSE:n kokoamaa tietoa koronakriisin vaikutuksista talouteen


Työ

Työmarkkinat

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkaisee tilastoja työttömistä työnhakijoista ja työmarkkinoista.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, työssäkäyntitilasto ja Tieto&trendit-artikkelit tarjoavat tietoa työllisyystilanteen kehittymisestä:

Helsinki GSE:n kokoamaa tietoa koronakriisin vaikutuksista työmarkkinoille:

Muita lähteitä koronatilanteen vaikutuksista työelämään ja työllisyyteen:


Palkkojen kehitys

Palkkasummakuvaajat kuvaavat palkkasumman kehitystä, ansiotasoindeksi palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä ja työvoimakustannusindeksi tehdyn työn keskimääräisten työvoimakustannusten muutosta:

Kansallisen tulorekisterin tietojen pohjalta saadaan ennakko­estimaatteja suomalaisten palkkatuloista:

Helsinki GSE:n kokoamaa tietoa työllisyyden ja ansioiden kehityksestä:

Verohallinnon julkaisuja koronan vaikutuksia verokertymiin:


Työolot ja etätyö

Työolot ovat muuttuneet koronakriisin myötä merkittävästi ja etätyö lisääntynyt:

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa ”Miten Suomi voi?” tuotetaan tutkimustietoa suomalaisen työhyvinvoinnista koronapandemian aikana:

Suomalainen yliopistojen ja tutkimuslaitosten välinen asiantuntijaverkosto Fast Expert Teams selvittää koronakriisin vaikutuksia työntekijöiden kokemuksiin etätyöstä (pitkittäistutkimus):

Eläke

Kansainvälistä vertailutietoa työstä

Pohjoismaisessa tilastopankissa on tietoa Pohjoismaiden rajojen välisestä pendelöinnistä:

Yritykset

Yrittäjät

Yritykset ja yritysten liikevaihto

Palvelualojen yritykset ja liikevaihdon kehitys:

Rakennusyritysten liikevaihto sekä rakennus- ja asuntotuotanto:

Teollisuuden liikevaihto ja tuotanto:

Yritysten koronarahoitus

Yritystukitilasto sisältää tietoja yritystuista tukityypeittäin, joita ovat suorat tuet, lainat ja takaukset:

Kokeellisessa yritystukien osavuositilastossa on tietoa yritysten saamista tuista, takauksista ja lainoista:

Koronarahoituspäätöksiä on saatavilla alueittain saatavilla kunkin ELY-keskuksen tiedoista:

Tietoa Business Finlandin rahoituksesta, jota yritykset ovat saaneet liiketoiminnan kehittämiseen häiriötilanteessa:

Tietoa Finnveran yritysrahoituksesta:

Valtiokonttorin tilastot yrityksille myönnetyistä kustannustuista:

Konkurssit

Konkurssien pikaennakkotilastossa julkaistaan tietoja vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä päätoimialoittain:

Konkurssit-tilastossa on tietoa vireille pannuista konkursseista kuukausittain:

Muita lähteitä yrityksistä

Kauppa

Kotimaankauppa

Ulkomaankauppa

Tulli kerää tietoa koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksesta tavaroiden ulkomaankauppaan (mm. kuorma-autojen, linja-autojen ja henkilöautojen sekä satamiin saapuvien alusten lukumääriä):

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupasta julkaistaan tietoja vuosineljänneksittäin:

Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan indikaattoreita on tarkasteltu seuraavassa raportissa:

Muita lähteitä

Hinnat ja kustannukset

Tilastokeskuksen energian hinnat -tilasto kuvaa energian hintoja sekä energiaveroja ja veroluontaisia maksuja:

Tilastokeskuksen julkisten menojen hintaindeksi mittaa valtiontalouden ja kuntatalouden (kuntien ja kuntayhtymien) menojen hintakehitystä:

Tilastokeskuksen kiinteistöjen hinnat -tilasto kuvaa omakotitalojen ja omakotitalotonttien hintatasoja ja hintojen muutosta neljännesvuosi- ja vuositasolla:

Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon indeksi kuvaa koko maan kiinteistön ylläpidon hintojen keskimääräistä kehitystä:

 

Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä.

Tilastokeskuksen maatalouden tuotantovälineiden ostoindeksi kuvaa maataloudessa käytettävien tuotantovälineiden arvonlisäveroverottomien hintojen kehitystä:

Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksi (MAKU) kuvaa niiden kustannusten muutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä:

Tilastokeskuksen maatalouden tuottajaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta:

Tilastokeskuksen osakeasuntojen hinnat -tilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä:

Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta:

Tilastokeskuksen tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta:

Matkailu ja liikenne

Yleistä

Suomalaisten matkailu ja matkailijoiden yöpymiset

Tilastokeskuksen suomalaisten matkailu -tilasto sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä:

Tilastokeskuksen majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä:

Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset

Tilastokeskuksen kotimaan vesiliikennetilasto kuvaa tavaroiden ja matkustajien aluskuljetuksia, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat Suomessa:

Merikuljetukset

Tilastokeskuksen ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä:

Tilastokeskuksen kauppalaivastotilasto sisältää tiedot Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta:

Rautatieliikenteen matkustajamäärä

Tilastokeskuksen rautatietilasto on Suomen rautateiden perustilasto, joka sisältää sekä rataverkkoa että rautatieliikennettä koskevia tietoja:

Lentokenttien matkustajamäärä

Tilastokeskuksen ilmaliikennetilasto kuvaa suomalaisten lentoasemien lento-, matkustaja-, rahti- ja postiliikennettä:

Tieliikenne

Tilastokeskuksen moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa:

Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa koti- ja ulkomailla:

Tilastokeskuksen tieliikenne-tilasto sisältää tietoa tiestön ja liikenteen tilanteesta Suomen maantieverkolla. Tilastosta selviää pandemian vaikutukset autokilometreihin:

Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastot sisältävät monipuolista tietoa henkilövahinkoon johtaneista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden osallisista vuodesta 1931 alkaen:

Kansainvälistä vertailutietoa

Muuttoliike

Kuntien välinen muuttoliike vilkasta koronavuonna – muuttuuko suunta? (Lipasti, Tieto&trendit 21.2.2021)

Vuoden 2020 lopulliset muuttoliiketiedot muuttoliiketilastossa:

Väestön ennakkotilastoista on saatavissa kuukausittaiset tiedot maahan- ja maastamuutosta sekä nettomaahanmuutto:

Tuoreimmat tilastot tuomioistuimen vahvistamista adoptiopäätöksistä:

Migrin tilastot maahanmuutosta:

Migrin tilastojen pohjalta koottuja raportteja:

Koulutus

Elinolot

Kansainvälistä vertailutietoa

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuurin ja liikunnan harrastaminen

Tutustu suomalaisten kulttuurin ja liikunnan harrastamisen tilastotietoihin:

Ravintolakulttuurin trendejä on tarkasteltu Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n tutkimuksessa:

Kulttuuriala ja viestintä

Arvot ja asenteet


Maailman onnellisuusraportissa käsitellään mm. koronapandemian vaikutuksia ihmisten elämänlaatuun:

Euroopan komissio on koonnut tietoa eurooppalaisten suhtautumisesta koronarajoituksiin Eurobarometriin.

Koronatietoa kokoavat palvelut

Robonimistin toteuttama tietopaketti kokoaa kuntatason tietoa sairastuneiden määrästä, riskiryhmien koosta, ikärakenteista, työpaikkojen määrästä eri aloilla ja pendelöinnistä. Tiedot perustuvat THL:n ja Tilastokeskuksen aineistoihin.