Skip to main content
Tilastokeskuksen Tilasto-oppaat Tilastokeskuksen verkkosivut, etusivu

Kotimaisen tilastotiedon opas

Tilastotietoa koronatilanteesta

Koronavirustilanne: tilastotiedonlähteitä

Tälle sivulle on koottu keskeisiä koronatilanteeseen liittyvien tilastotietojen lähteitä. Mukana on sekä ajantasaista tilannetta kuvaavien tietojen lähteitä että tilannetta taustoittavien tietojen lähteitä. Monet tilastot valmistuvat hitaasti, eikä kaikkien ilmiöiden tuoreinta kehitystä koronavirustilanteen aikana vielä tiedetä.

Koosteen aiheet

Tämä kooste on osa Tilastokeskuksen Koronavirus – ajankohtaista tilastotietoa -sivustoa.

Tutustu myös tilastojen laatimiseen vaikuttaviin tekijöihin:

YK on koonnut eri maiden tilastovirastojen koronavirussivustoja sivulle United Nations: COVID-19 Resources from National Statistical Offices.

Tartuntatilanne Suomessa ja maailmalla

Tilastotietoa koronavirustartunnoista kerää Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Maailmanlaajuista seurantaa tekee Maailman terveysjärjestö (WHO).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sairaanhoitopiirit

Sairaanhoitopiirit tiedottavat omilla sivuilla alueidensa koronatilanteesta. Jotkin sairaanhoitopiirit ovat koonneet tiedot erilliselle koronasivulle ja toiset julkaisevat tietoja ajankohtaistiedotteissa.

Maailman terveysjärjestö WHO

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus

  • ECDC: Covid-19 - Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen koronavirusseuranta (sisältää maailmanlaajuisia tietoja)

Muita lähteitä

Terveys ja sosiaaliturva

Terveys

Sosiaaliturva

Kansainvälistä vertailutietoa terveydenhoidosta

Kuolleisuus

Koronavirukseen liittyviä kuolemia tilastoi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL:

Kuolleiden viikottainen määrä

Tilastokeskus julkistaa 24.4. lähtien kuolleiden viikoittaisen määrän kahden viikon viiveellä. Kahden viikon viive tilastossa johtuu siitä, että tieto kuolemasta tallentuu Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään viiveellä. Julkaistavassa taulukossa vuosien 1990–2019 kuolleiden määrät perustuvat lopulliseen tilastoon ja vuoden 2020 osalta ennakkotietoon.

Eurostat julkaisee kansainvälistä vertailutietoa viikottain kuolleiden määristä:

Kuolleiden kuukausittainen määrä

Tilastokeskus julkaisee väestön ennakkotilastossa kuukausittaisia ennakkotietoja väestöstä. Näissä luvuissa on mukana myös kuolleiden määrät kuukausittain. Vuoden 2020 tiedot ovat ennakollisia.

Kuolemansyyt

Kuolemansyistä ei tehdä ennakkotilastoa, sillä tilaston perustana olevat kuolintodistukset saadaan Tilastokeskukseen  jopa useamman kuukauden viiveellä. Vuoden 2020 kuolemansyytilasto julkaistaan joulukuussa 2021. Tieto kuolleista kuolemansyyn mukaan vuosilta 1969-2018 on julkaistu StatFin-tietokannassa.

Talous

Talousennusteita

Tilastokeskus ei tee ennusteita koronan vaikutuksista talouteen tai työelämään. Ennusteita tekevät muun muassa valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja tutkimuslaitokset.


Talouden tilannekuva

Tilastokeskuksen katsaus koronakriisin vaikutuksista Suomen talouteen tilastojen valossa. Koronan vaikutuksia tarkastellaan koko kansantalouden, yritysten, työllisyyden, kuluttajien ja julkisen talouden näkökulmista. Lopussa kurkistetaan talousnäkymiin barometrien ja ennakollisten tilastojen avulla.

Inflaatio

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksi kuvaa kuukausittain inflaation kehitystä:

Kuluttajien luottamus

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien talousasioihin liittyviä mielialoja, odotuksia ja aikomukia:

Kansantalous

Tilastokeskuksen tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla:

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito:

Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta:

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia:

Sektoritilit muodostavat laajan, yhtenäisen kokonaisuuden, joka koostuu kunkin institutionaalisen sektorin reaali- ja rahoitustileistä:

Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti:

Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain:

Suurten yritysten liikevaihtoennakko kuvaa toimialojensa merkittävimpien yritysten liikevaihdon kehitystä noin kuukauden viiveellä tilastointikuukauden päättymisestä:

Kansainvälisiä lähteitä taloudesta

Muita lähteitä taloudestaHelsinki GSE:n kokoamaa tietoa koronakriisin vaikutuksista talouteen

Työ

Työmarkkinat

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkaisee tilastoja työttömistä työnhakijoista ja työmarkkinoista.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus ja Tieto&trendit-artikkelit tarjoavat tietoa työllisyystilanteen kehittymisestä:


Palkkojen kehitys

Palkkasummakuvaajat kuvaavat palkkasumman kehitystä, ansiotasoindeksi palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä ja työvoimakustannusindeksi tehdyn työn keskimääräisten työvoimakustannusten muutosta:

Kansallisen tulorekisterin tietojen pohjalta saadaan ennakko­estimaatteja suomalaisten palkkatuloista:

Helsinki GSE:n kokoamaa tietoa työllisyyden ja ansioiden kehityksestä:


Työolot ja etätyö

Työolot ovat muuttuneet koronakriisin myötä merkittävästi ja etätyö kasvanut:

Eläke

Kansainvälistä vertailutietoa työstä

Pohjoismaisessa tilastopankissa on tietoa Pohjoismaiden rajojen välisestä pendelöinnistä:

Yritykset

Yrittäjät

Yritykset ja yritysten liikevaihto

Palvelualojen yritykset ja liikevaihdon kehitys:

Rakennusyritysten liikevaihto sekä rakennus- ja asuntotuotanto:

Teollisuuden liikevaihto ja tuotanto:

Yritysten koronarahoitus

Kokeellisessa yritystukien osavuositilastossa on tietoa yritysten saamista tuista, takauksista ja lainoista:

Koronarahoituspäätöksiä on saatavilla alueittain saatavilla kunkin ELY-keskuksen tiedoista:

Tietoa Business Finlandin rahoituksesta, jota yritykset ovat saaneet liiketoiminnan kehittämiseen häiriötilanteessa:

Tietoa Finnveran yritysrahoituksesta:

Konkurssit

Konkurssien pikaennakkotilastossa on julkaistu tietoja vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä päätoimialoittain viikkoon 42 saakka:

Konkurssit-tilastossa on tietoa vireille pannuista konkursseista kuukausittain:

Muita lähteitä yrityksistä

Kauppa

Kotimaankauppa

Kaupan liikevaihtoindeksi kuvaa kaupan yritysten liikevaihdon kehitystä:

Ulkomaankauppa

Tulli kerää tietoa koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksesta tavaroiden ulkomaankauppaan (mm. kuorma-autojen, linja-autojen ja henkilöautojen sekä satamiin saapuvien alusten lukumääriä):

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupasta on poikkeuksellisesti julkaistu vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tietoja pikaennakkona. Lukuja tarkennetaan kesäkuun julkistuksessa 22.6.2020.

Muita lähteitä

Hinnat ja kustannukset

Tilastokeskuksen kiinteistöjen hinnat -tilasto kuvaa omakotitalojen ja omakotitalotonttien hintatasoja ja hintojen muutosta neljännesvuosi- ja vuositasolla:

Tilastokeskuksen maatalouden tuotantovälineiden ostoindeksi kuvaa maataloudessa käytettävien tuotantovälineiden arvonlisäveroverottomien hintojen kehitystä:

Tilastokeskuksen osakeasuntojen hinnat -tilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä:

Tilastokeskuksen tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta:

Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksi (MAKU) kuvaa niiden kustannusten muutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä:

Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon indeksi kuvaa koko maan kiinteistön ylläpidon hintojen keskimääräistä kehitystä:

Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta:

Tilastokeskuksen julkisten menojen hintaindeksi mittaa valtiontalouden ja kuntatalouden (kuntien ja kuntayhty-mien) menojen hintakehitystä:

Tilastokeskuksen energian hinnat -tilasto kuvaa energian hintoja sekä energiaveroja ja veroluontaisia maksuja:

Tilastokeskuksen maatalouden tuottajaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta:

Matkailu ja liikenne

Yleistä

Suomalaisten matkailu ja matkailijoiden yöpymiset

Tilastokeskuksen majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä:

Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset

Tilastokeskuksen kotimaan vesiliikennetilasto kuvaa tavaroiden ja matkustajien aluskuljetuksia, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat Suomessa:

Merikuljetukset

Tilastokeskuksen ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä:

Tilastokeskuksen kauppalaivastotilasto sisältää tiedot Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta:

Rautatieliikenteen matkustajamäärä

Tilastokeskuksen rautatietilasto on Suomen rautateiden perustilasto, joka sisältää sekä rataverkkoa että rautatieliikennettä koskevia tietoja:

Lentokenttien matkustajamäärä

Tilastokeskuksen ilmaliikennetilasto kuvaa suomalaisten lentoasemien lento-, matkustaja-, rahti- ja postiliikennettä:

Tieliikenne

Tilastokeskuksen moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa:

Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa koti- ja ulkomailla:

Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastot sisältävät monipuolista tietoa henkilövahinkoon johtaneista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden osallisista vuodesta 1931 alkaen:

Kansainvälistä vertailutietoa

Maahanmuutto

Väestön ennakkotilastoista on saatavissa kuukausittaiset tiedot maahan- ja maastamuutosta sekä nettomaahanmuutto:

Koulutus

Arvot ja asenteet

Koronatietoa kokoavat palvelut

Robonimistin toteuttama tietopaketti kokoaa kuntatason tietoa sairastuneiden määrästä, riskiryhmien koosta, ikärakenteista, työpaikkojen määrästä eri aloilla ja pendelöinnistä. Tiedot perustuvat THL:n ja Tilastokeskuksen aineistoihin.