Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Historiallisen tilastotiedon opas

Teollisuus

Teollisuustilastoinnin taustaa

Teollisuustilastoa alettiin julkaista vuodesta 1884 lähtien. Tilasto sisältää toimialoittaisia tietoja toimipaikkojen lukumäärästä koko maassa, lääneissä ja kunnissa. Toimialoittain tietoja on julkaistu seuraavasti: 

 • toimihenkilöiden ja työntekijäin määrästä ja heille maksetuista palkoista
 • teollisuustuotannon sekä tuotteiden määrästä ja arvosta
 • käytetyistä raaka-aineista
 • tehtaissa käytössä olleista voimakoneista

Teollisella toiminnalla eli teollisuudella tarkoitetaan valmistusta, toisin sanoen alkutuotannosta saatavan tai jo jalostetun raaka-aineen mekaanista tai kemiallista muuttamista tavaroiksi tms. tuotteeksi. Varsinaisen valmistuksen lisäksi teollisuustilastossa kuvataan kaivos- ja kaivannaistoimintaa sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuoltoa.

Vuonna 1836 perustetun Manufaktuuri- eli Teollisuushallituksen vuosikertomukset ovat varhaisimpia teollisuustilastoja.

 

Lähteet:

Teollisuustilasto, julkaisut

Varhaisimpia tilastoja teollisesta toiminnasta

 • Vuosien 1953 ja 1963 vastaavat tiedot ovat liikeyrityslaskennan julkaisuissa

Tilastokatsaus

 • Otantaan perustuvia ennakkotietoja Suomen teollisuudesta (vuodesta 1954)

Tilastotiedotus-sarjassa TE

 • Otantaan perustuvia ennakkotietoja Suomen teollisuudesta (vuodesta 1968)
 • Tekstiiliteollisuuden konekantatilasto
 • Tilasto moottoriajoneuvokorjaamoista

Suomen Pankin Kasvututkimuksia-sarjassa on Suomen teollisuutta kuvaavia aikasarjoja vuosilta 1860−1965:

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, julkaisut

Kuukausi-indeksi

 • painetuissa vuosikirjoissa alkaen vuodesta 1954

Katso esimerkiksi

Vuositason indeksejä

 • painetuissa vuosikirjoissa alkaen vuodesta 1938

Katso esimerkiksi:

Teollisuustuotannon volyymi-indeksit

 • kuukausi-indeksi on julkaistu Tilastotiedotus-sarjassa TE vuodesta 1948 alkaen

 • indeksit on julkaistu myös Tilastokatsauksissa

 

Julkaisemattomia aineistoja

Teollisuustilaston yleislomakkeet

Teollisuustilaston yleislomakkeet ovat Kansallisarkistossa vuosilta 1909–1973. Yleislomakkeet sisältävät seuraavat tiedot:

 • Yrityksen/toimipaikan nimi, osoite ja toimiala, henkilökunnan määrä, työkoneiden määrä, käyttövoima, käytetyt raaka-aineet, valmistettujen tavaroiden määrä ja arvo, maksetut palkat. 

Vuodesta 1974 lähtien lomakkeet on hävitetty ja tiedot ovat tallennettu vain sähköisesti. Kuitenkin vuosien 1974–85 tiedot on tulostettu myös mikrokorteille. Sijainti: Tilastokeskuksen arkisto.

Teollisuustilaston erikoislomakkeet

Teollisuustilaston erikoislomakkeet sisältävät seuraavat tiedot:

 • tarkkoja tietoja tehtaiden käyttämistä raaka-aineista ja polttoaineista
 • tavararyhmäkohtaisia tietoja valmistetuista tuotteista

Erikoislomakkeen täyttivät vain suurimmat ja tärkeimmät teollisuuslaitokset. Erikoislomakkeet on säilytetty vain vuosilta 1930, 1939–44, 1950 ja 1960 ja ne ovat Kansallisarkistossa. Muiden vuosien lomakkeet on hävitetty. Kansallisarkistossa aineistot löytyvät seuraavilla sarjatiedoilla: Tilastollisen päätoimiston teollisuusarkisto, sarja K12Ab Teollisuustilasto, erikoislomakkeet:

Toimipaikkarekisteri

Vuosilta 1970–73 on Kansallisarkístossa  myös toimipaikkarekisteri, jossa teollisuustoimipaikat on listattu sekä toimialan mukaan että kunnittain.

Myös kyseiset teollisuustilaston lomakeaineistot ovat Kansallisarkistossa.

Teollisuustilaston toimialaluettelot 1909 - 1972 on luovutettu Kansallisarkistoon.

Astia-palvelu kertoo siirretyn aineiston sijainnin

Kansallisarkistoon siirrettyjen arkistoaineistojen sijaintitietoihin voit tutustua Astia-palvelussa. Tilastokeskuksen aineistot löydät tietokannasta arkistonmuodostajan Tilastollinen päätoimisto -nimellä. Esimerkiksi Tilastollisen päätoimiston teollisuusarkistosta löydät sarjat K12Aa Teollisuustilasto, yleislomakkeet ja K12Ac Teollisuustilasto, yleislomakkeiden yhteenvedot.

Teollisuustilastot Tilastokeskuksen sivuilla

Teollisuuden liikevaihtoindeksi kuvaa teollisuusyritysten liikevaihdon kehitystä. Aikasarja alkaen vuodesta 1995. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2015 (2015=100). Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, kolme vuotta perusvuoden päättymisestä.

Teollisuuden uudet tilaukset indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta joiden tuotanto on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Aikasarja alkaen vuodesta 2005. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2015 (2015=100).

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kuukausittaisen kiinteähintaisen tuotoksen muutosta. Indeksin perusvuosi on 2015 (2015=100). Aikasarjoja on erikseen tilattavissa vuodesta 1954 alkaen.

Teollisuuden tuotantotilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä tietoja myydystä tuotannosta ja kokonaistuotannosta. Tuotantotiedot tuotenimikkeittäin vuodesta 1998 lähtien ovat nähtävissä maksuttomassa StatFin-tilastopalvelussa. Vuotta 1997 aikaisempiin vuosiin tietoja ei voida luotettavasti verrata, koska sekä käytetty tuotantonimikkeistö että tuotannon käsitteet muuttuivat. Vuoden 1997 tilastosta alkaen otettiin käyttöön nykyinen PRODCOM-pohjainen nimikkeistö ja uudet tuotannon käsitteet.Vuoteen 1996 saakka teollisuuden tuotantotietoja julkaistiin "Tavaroiden tuotanto" -tilastossa, joka sisälsi Suomen ulkomaankauppatilaston (Tulli) HS-luokituksen (Maailman tullijärjestön harmonisoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä, Harmonized Commodity Description and Coding System) mukaisia tuotantotietoja.

Hyvä muistaa

Tuoreempien teollisuustilastojen lähteet on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen.

Lue aiheesta lisää