Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Opettajan tilasto-opas

2 Oppimateriaalivinkkejä

2.1 Oppimateriaaleja opetuksen tueksi

Tähän osioon on koottu aihealueittain eri oppiaineiden opetusta tukevia sisältöjä ja tilastotiedonlähdevinkkejä. Ryhmittely jäsentää tilastoaiheisia sisältöjä väljästi sekä oppiaineiden että tilastoilmiöiden pohjalta. Jotkin sisällöt sopivat usean oppiaineen tunnilla läpikäytäväksi ja toisaalta useita sisältöjä voi yhdistellä joustavasti yhden oppiaineen tunnilla. Esimerkiksi tilastoihin vievien linkkien avulla voit tutustuttaa oppilaasi sekä tilastoilmiöön että keskeisiin tuloksiin, mutta myös tilastoja kuvaaviin suhdelukuihin, luokituksiin ja käsitteisiin.

Suomenkielisen materiaalin lisäksi löydät joukon linkkejä englannin- ja ruotsinkielisille sivustoille, joissa tilastotietoon perehdytään pelien ja erilaisten tehtävien avulla. 

Oppimateriaalivinkkien aiheet:

Some

Someaikakaudella keskustelua tilastoasioista voi käydä myös verkossa. Tilastokeskus on ahkera keskustelija somen eri kanavissa. Postaamme tilastojulkistusten lisäksi paljon muutakin sisältöä tilastomaailmaan hyvin väljästi liittyvistä aiheista. Tutustukaa mieleisiinne kanaviin ja lähtekää yhdessä seuraajiksi.

2.2 Tilastovinkit aiheittain

Kestävä kehitys

Ulkoministeriö on koonnut globaalikasvatusaineiston Maailma 2030 kouluille tukemaan opettajan työtä kestävän kehityksen teemoihin ja kehitysyhteistyöhön tutustumisessa. Aineisto sopii hyödynnettäväksi useiden eri oppiaineiden tunneilla sekä erilaisten teema- ja projektipäivien taustamateriaalina. Se voi toimia myös keskustelunavaajana ja innoittajana lasten ja nuorten tulevaisuuspohdinnoissa.

Sivustolla on runsaasti oppituntitehtäviä, materiaalia eri oppiaineissa hyödynnettäväksi, pelejä sekä videokirjasto. Sisältöjä on erikseen ala- ja yläkouluille ja lukion opiskelijoille sekä soveltaen hyödynnettävissä myös toisen asteen ammattisessa opetuksessa. Tehtäviä voi tehdä yksin, pareittain, ryhmässä tai yhdessä koko luokan oppilaiden kanssa.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen indikaattorien, jotka tunnetaan myös nimellä Agenda 2030, tarkoituksena on tarttua globaaleihin uhkiin ja vahvistaa toimia maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen, köyhyyden ja monen muun maapallon väestöä ja luontoa uhkaavan vakavan haasteen taklaamiseksi.

Tutustuta oppilaasi kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niitä edistäviin indikaattoreihin Tilastokeskuksen sivuilla. Sinne on koottu kattavat kuvaukset kaikista tavoitteista ja toimintaa ohjaavista indikaattoreista sekä linkkejä niin kansallisten kuin kansainvälisten kestävää kehitystä edistävien tahojen verkkosivuille.

Eurostat on julkaissut lisäksi mainion digitaalisen alustan kestävän kehityksen indikaattoreista, joita voi tarkastella maa kerrallaan ja tehdä vertailuja eri maiden välillä.   

Alueet, energia ja ympäristö

Alle on koottu monipuolisesti vinkkejä sekä alueellisista tilastotiedoista että energiaa ja ympäristöä koskevista tilastoista. StatFin-tilastotietokanta on suosittu Tilastokeskuksen maksuton tilastotietokanta, josta löytyy keskeisiä tilastotietoja lukuisista eri aihealueista koko Suomen tasolla.

Aluetietoa tarjoamme kunnittain, postinumeroalueittain ja avoimena datana esimerkiksi paikkatietoaineistoina ja karttaesityksinä. Listalta löydät myös energia-alaan ja laajasti ympäristöön kytkeytyvät eri tahojen tuottamat tilastovinkit. Kannattaa tutustua myös kasvihuonekaasuinventaarioon, josta Suomessa vastaa Tilastokeskus.

Aluetieto

Energia ja ympäristö

Tehtävävinkki: Tutustu oppilaiden kanssa Paavo-postinumeroalueittaiseen tietokantaan. Tehkää ryhmissä vertailuja oman kotikuntanne eri alueiden välillä. Voitte esimerkiksi vertailla väestörakennetta tai kotitalouksien kokoa eri postinumeroalueilla.

Historia ja yhteiskunta

Tilastoilla on pitkä historia. Historiatietoa löytyy niin tilastolaitoksen ja arkiston toiminnan kehityksestä kuin varsinaisen tilastotiedon näkökulmasta. Esimerkiksi Suomen väestön kehityksestä on runsaasti saatavilla historiallista aikasarjatietoa, jota voit hyödyntää monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla.

Satavuotiaan Suomen kunniaksi koottu sivusto tarjoaa mielenkiintoisia sisältöjä itsenäisyytemme ajalta. Kannattaa tutustua myös Vuosisadan vertailut -sivustoon, joka valottaa hyvin konkreettisesti yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.

Tehtävävinkki: Tutustukaa StatFin-tietokantapalvelussa väestörakennetilastoon ja tutkikaa, miten muuttoliike on Suomessa vaihdellut eri vuosikymmeninä. Voitte myös vertailla väkiluvussa tapahtuneita muutoksia eri vuosisatoina ja vuosikymmeninä. 

Matematiikka ja luonnontieteet

Voiko matematiikka olla hauskaa? Oppaan lopussa matemaattisia taitoja voi testata tilastoaiheisilla tehtävillä. Erilaisten laskureiden avulla voi vaikkapa verrata omia tuloja muiden kotitalouksien tuloihin tai katsoa, miten eurot muuttuvat markoiksi. Kannattaa tutustua myös Suomen Pankin Opi taloudesta -sivustoon, joka tarjoaa taloustietoa tehtävien ja pelien avulla.

 Tehtävävinkki: Tutustukaa oppilaiden kanssa StatFin-tilastotietokannassa eri kokoisten ja tyyppisten kotitalouksien tuloihin. Mikä näyttää laskevan kokonaistuloja? Entä mikä nostaa tuloja merkittävästi? Pohtikaa myös, mikä merkitys lapsilla on kotitalouksien tuloihin.
 

Opi tilastoista vieraalla kielellä

Tilastojen maailmaan voit tutustuttaa oppilaitasi äidinkielen ohella myös vieraan kielen tunneilla. Huomaamattaan oppilaat oppivat uutta sanastoa samalla kun omaksuvat uusia tilastoihin ja tilastotietoon liittyviä tärkeitä määrityksiä, kuten käsitteitä ja luokituksia. Opiskelu on helppoa aloittaa vaikkapa pelaamalla yhdessä pelejä tai tutustumalla harjoitustehtäviin. Alle on koottu muutamia vinkkejä maailmalta englanniksi ja ruotsiksi.

In english

På svenska

Tehtävävinkki: Vertaile oppilaiden kanssa elämän laatuun liittyviä eroavaisuuksia EU:n jäsenmaiden kesken Eurostatin visualisointityökalun avulla. Missä maassa työskennellään eniten ja missä maassa on puolestaan lyhin viikoittainen työaika?

Oppilaanohjaus ja työelämätaidot

Opiskelijoiden ja yläkouluikäisten työelämätaitojen merkitys on kasvanut ja tarve korostunut viime vuosina. Opetuksen tueksi työelämään tutustumisessa voit käyttää useita tilastoilmiöalueiden kotisivuja. Alle on listattu muutamia soveltuvia aihealueita, kuten koulutus, työmarkkinat ja palkkarakenneasiat. Kiinnostavaa voisi olla tutkia myös työ- ja elinkeinotoimistojen julkaisemaa ammattibarometriä, jossa arvioidaan noin 200 ammatin lähitulevaisuuden näkymiä.  

Tehtävävinkki: Etsikää opiskelijoiden työssäkäyntitilastosta, kuinka moni lukio-opetuksessa olevista kävi samaan aikaan töissä vuonna 2018.

Talous

Kouluikäisten taloustuntemusta kannattaa vahvistaa. Motivaatio säästämiseen lisääntyy, kun oppilaat ymmärtävät rahan arvon. Kansantalouden tilinpidon tilastokokonaisuudesta tehty animoitu video avaa kiinnostavalla tavalla talouselämän rattaita kaiken ikäisille.

Myös opettajan aineistopankkiin TAT:in sivuilla kannattaa tutustua, sillä se sisältää monipuolisesti eri ikäisille koululaisille ja opiskelijoille suunnattuja opiskelumateriaaleja, esimerkiksi yrittäjyydestä, liiketoiminnan harjoittamisesta ja sijoittamisesta.

Tilastokeskuksen taloustilastojen kotisivut johdattavat aiheeseen useista eri näkökulmista. Täältä löydät myös muutamia esimerkkejä laskureista. Niiden avulla voi vaikkapa verrata omia tuloja muiden kotitalouksien tuloihin tai katsoa, miten eurot muuttuvat markoiksi.

Tehtävävinkki: Oivallinen treeni taloustiedon tunnille löytyy Suomen Pankin Opi taloudesta -osiosta.

Terveys ja hyvinvointi

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tilastotietoja löytyy useasta eri lähteestä. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus kokoaa tietoja suomalaisten ajankäytöstä. Vapaa-ajan osallistuminen -tilasto puolestaan tarjoaa yksityiskohtaisemmin tietoja erilaisista vapaa-ajanviettotavoista.

Hyvinvoinnin näkökulmasta kiinnostavia aihealueita ovat esimerkiksi harrastuksiin, liikuntaan ja sosiaaliseen elämään liittyvät kysymykset. Terveystilastot kokoavat terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta monia aihetta sivuavia tietoja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä, alkoholin kulutusta ja kuolemansyitä.

Valtakunnallisesti kattavimmat terveystilastot tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).      

Tehtävävinkki: Löydättekö vapaa-ajan osallistuminen -tilaston tiedoista, miten 15 vuotta täyttäneet ovat harrastaneet talviliikuntaa eri aikoina? Liikunnan ja urheilun harrastamiseen pääsette tutustumaan StatFin-tietokannasta. 

2.3 Media- ja tilastojen lukutaito

Internetin ja somen aikakaudella on välttämätöntä oppia arvioimaan tietoa kriittisesti. Valheellista ja perätöntä tietoa on liikkeellä valtavasti, eikä informaatiotulvan keskellä ole kovinkaan helppoa oppia erottamaan luotettava tieto keksitystä tai vääristetystä tiedosta.

Media- ja tilastojen lukutaito ovat keskeisiä kansalaistaitoja, joita ilman ei yksikään koululainenkaan enää pärjää. Näiden taitojen integroiminen osaksi useampaa oppiainetta antaa hyvät valmiudet turvalliseen internetissä surffaamiseen ja somekäyttäytymiseen.    

Perättömän tiedon levittäminen on harmillisen helppoa digiaikana. Valtaosa internetissä liikkuvasta sisällöstä on kuvamateriaalia, minkä luotettavuuden arviointiin on olemassa työkaluja, mutta videoiden todenperäisyyttä onkin jo huomattavasti vaikeampaa todentaa. Perustiedot ja -taidot jokaisen on silti syytä hankkia.

Kouluikäisten ja opiskelijoiden media- ja tilastojen lukutaidon kehittämiseen on tarjolla valtavasti materiaalia. Alle on koottu muutamia vinkkejä, joilla pääsee hyvin liikkeelle. Niiden avulla voi herättää keskustelua luokassa ja tuoda yhteiseen pohdintaan asioita, joihin lapset ja nuoret ovat omassa somearjessaan törmänneet. Lähdevinkit tarjoavat myös konkreettisia työkaluja kriittisen tiedon arviointiin.    

2.4 Syvenny tilastoihin Tilasto-oppaiden avulla

Mitä arvelet, tuntevatko oppilaasi luotettavia tilastotiedonlähteitä? Tilastokeskuksen tilasto-oppaat tarjoavat hyödyllistä perustietoa tilastoista ja antavat vinkkejä niiden käyttöön. Oppaiden avulla pääsee hyvin liikkeelle. Perustiedon ohella oppilaat oppivat ymmärtämään ja tulkitsemaan tilastoja sekä tuntemaan tilastollisia peruskäsitteitä.

Oppaita koulutyöhön ja opetukseen

  • Kuinka teen tilastotutkimuksen? -opas sopii erinomaisesti ensimmäiseksi ohjekirjaksi pienimuotoisen tutkimuksen toteuttamiseen. Käytännönläheisten ohjeiden ja vinkkien avulla koko tiedonkeruuprosessi kysymysten suunnittelusta tulosten esittämiseen tulee tutuksi. 

Oppaita tilastotiedon lähteistä

Oppaita tilastojen lukutaidon kehittämiseen

  • Tilastokuviot tutuksi -opas on Tilastojen lukutaito -opasta täydentävä, tilastotiedon graafisia esitystapoja esittelevä perusteos.
  • Tilastojen lukutaito -opas on erinomainen lähdeteos kaikille, jotka haluavat ymmärtää maailmaa numeroiden takana.  
  • Tehokas tilastotiedonhaku -opas on tiivis käsikirja tiedonhaun periaatteisiin. Sen avulla saa perustiedot tehokkaaseen tilastotiedonhakuun ja työkaluja tiedon kriittiseen arviointiin. 
  • Suomen tilastojen historia vie aikamatkalle suomalaisen tilastoinnin ja tilastotoimen historiaan. Se tarjoaa mainion katsauksen tilastohistoriasta kaikille historiatiedosta kiinnostuneille.

Oppaita ilmiöihin tilastojen takana

  • Työelämä tilastoina -opas on valottaa työelämän ilmiöitä. On hyvä perusteos kaikille työmarkkinatilastoista kiinnostuneille.
  • Indeksit tutuksi -oppaan avulla tutustutaan indeksien käyttöön, laskentaan ja niistä saatavaan hyötyyn, sekä siihen, mitä indeksit kertovat vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta.

Tiesitkö?

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tarjoaa kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmiin perehtymiseen runsaasti oppimateriaalia ja käytännön esimerkkejä.

Tilastokeskuksen tilasto- eli tutkimusaineistot kattavat yhteiskunnan eri osa-alueet, ja niistä voit saada valmiita, muokattavia tutkimusaineistoja omaan käyttöön.