Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Indeksit tutuksi

2 Miten käytät indeksejä?

2.1 Indeksit taipuvat moneksi

Lenkkeilijä venyttelee jalkaansa.

Talouskehitys ja talouden erilaiset ilmiöt vaikuttavat monin tavoin elämäämme. Kun taloudessa menee hyvin, ostovoima on vahvaa ja luottamus korkealla. Päinvastaisessa tilanteessa, jossa talous kurjistuu ja inflaatio laukkaa, kysyntä heikkenee ja kuluttajan lompakonnyörit tiukentuvat hintojen noustessa. Rahan arvon heikkeneminen tuntuu siis suoraan jokaisen lompakossa ja näkyy siinä, että samalla rahamäärällä saat vähemmän tavaroita tai palveluja kuin ennen.

Yleensä hinnat nousevat, mutta joskus ne voivat myös laskea. Tällöin kyse on deflaatiosta. Tässä osiossa tutustut molempiin ilmiöihin. 

Talouden pyörteisiin pääset erinomaisesti kiinni indekseillä, esimerkiksi kuluttajahintaindeksillä. Erilaisissa sopimuksissa käytetään indeksiehtoja, joiden perusteella hintoja voidaan tarkistaa aika ajoin. Esimerkiksi asuntojen vuokrasopimuksissa on tyypillisesti lauseke, jossa kerrotaan vuokran vuosittain tapahtuvasta tarkistuksesta elinkustannusindeksin mukaisesti.

Indeksejä tarvitset myös silloin, jos olet kiinnostunut tietämään, paljonko ensimmäisestä kesätyöpaikastasi saamasi palkan arvo olisi nykyrahassa mitattuna tai vaikkapa sen, paljonko eläkkeesi nousee indeksitarkistuksen myötä.

Tässä osiossa paneudutaan ensiksi hinta- ja kustannusindeksien tärkeimpiin käyttöalueisiin: 

 • yleinen inflaatiomittaus
 • indeksiehdot sopimuksissa
 • valtion tukimaksujen indeksitarkistukset eli kompensaatiokäyttö
 • reaaliarvoisten suureiden laskeminen eli deflatointi

Osiossa pääset tutustumaan myös rahanarvon muutoksen laskentaan, hinta- ja palkkaperintöön sekä muutamaan indeksisarjaan.

2.2 Inflaatiolla mitataan hintojen muutosta

Inflaatio tarkoittaa hintaindeksin vuosimuutosta prosentteina. Sillä mitataan siis hintojen muutosta esimerkiksi nykyhetken ja edellisen vuoden vastaavan hetken välillä. Inflaatio toimii myös rahanarvon heikkenemisen mittarina. Osiossa 6.6 kerrataan kuukausi-, neljännes- ja vuosimuutoksen laskenta.

Käyttökelpoisia mittareita ovat muun muassa seuraavat:

Kun puhutaan yleisesti rahan arvon heikkenemisestä, tarkoitetaan inflaatiolla yleensä kuluttajahintaindeksin vuosimuutosprosenttia. Euroopan unionin (EU) Maastrichtin sopimuksessa on määritelty, että Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) säännöksissä inflaatiota mitataan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) vuosimuutosprosentilla. YKHI:stä voit lukea tarkemmin osiosta 5.2

Myös Euroopan keskuspankki (EKP) hyödyntää samaa inflaation määritelmää, kun se seuraa EMU-alueen hintavakautta jossa tavoitteena on pitää inflaation keskipitkällä aikavälillä kahden (2) prosentin tuntumassa.

Nainen tutkii kauppakuittia ruokakaupassa.

2.3 Sopimuksissa törmäät indeksiehtoihin

Kuluttajana törmäät indeksiehtoihin tyypillisimmin vuokra-, vakuutus- ja eläkesopimusten yhteydessä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hintoja tarkistetaan vuosittain. Yritysmaailmassa pitkäaikaiset toimitussopimukset, liike- ja maavuokrasopimukset sekä useat rakennusurakat on sidottu eri indekseihin.

Miksi indeksiehtoja käytetään?

Indeksiehdon tarkoituksena on sitoa jonkin taloudellisen sitoumuksen arvo indeksiin, jotta sitoumuksen arvo säilyttäisi perusajankohdan arvon koko sopimusajanjakson. Suomessa oli vuosina 1968−2012 voimassa indeksiehdot kieltävä laki, mutta nykyään indeksiehtoa voi käyttää sopimuksissa vapaasti.

Tutustu seuraavaksi esimerkkiin vuokrasopimuksesta, jossa on käytetty indeksiehtona elinkustannusindeksiä. Elinkustannusindeksiä käsitellään vielä tarkemmin osiossa 5.3 Johdetut indeksit.

Esimerkki. Vuokran tarkistaminen 

Sinulla on Helsingin keskustassa 30 neliön kokoinen yksiö, jonka olet antanut vuokralle. Olet kirjannut vuokrasopimukseen, että vuokraa tarkistetaan vuosittain lokakuun alussa kunkin vuoden elokuun elinkustannusindeksin 1951:10=100 pisteluvun mukaisesti. Vuokran lisäksi olet sopinut, että asukas maksaa taloyhtiön perimän vesimaksun. Perusvuokra eli lokakuun 2010 vuokra on 650 euroa ja indeksin peruspisteluku elokuulta 2010 on 1749. 

Kuinka paljon vuokra on 1.12.2022, kun elokuun 2010 indeksipisteluku oli 1749 ja 1.12.2022 tuorein saatavilla oleva elinkustannusindeksin tieto on lokakuun 2022 pisteluku 2211?

Laske jakamalla lokakuun 2022 pisteluku (2211) elokuun 2010 pisteluvulla (1749) ja kerro tulos lokakuun 2010 vuokralla (650). Uudeksi vuokraksi tulee 821,7 euroa. Jos vuokrasopimuksessa on määritelty, että vesimaksu ei sisälly vuokraan, lisää se vielä tämän summan päälle. 

Kaava: Uusi pisteluku jaetaan peruspisteluvulla ja tulos kerrotaan sopimuksen tekohetken vuokralla. Tulokseksi saadaan tarkistettu vuokra.

Laskutoimitus: 2211 jaetaan 1749:llä ja tulos kerrotaan 650 eurolla. Tulokseksi saadaan 821,7 euroa.

Kun lasket uutta vuokraa, laita kertoimen osoittajaksi eli jaettavaksi uusin pisteluku ja nimittäjäksi eli jakajaksi aina peruspisteluku eli sopimuksen tekohetken indeksipisteluku. Tällä kertoimella kerrotaan aina perusvuokra eli sopimuksen tekohetken vuokra.

Vuokrasopimuksissa voidaan käyttää mitä tahansa indeksiä tai tarkistustapaa, mutta yleisimmin käytetään elinkustannusindeksi 1951:10=100-sarjaa. Voit myös sopia, että vuokra kehittyy elinkustannusindeksin mukaisesti, mutta vähintään 3 prosenttia joka vuosi. 

Tukkuhinta on nykyään verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi

Seuraavassa esimerkissä käytetään verollista kotimarkkinoiden perushintaindeksiä yrityksen hankintasopimuksessa. Tätä perushintaindeksiä esitellään tarkemmin hinta-, määrä- ja kustannusindekseissä tuottajahintaindeksien alla. Tukkuhintaindeksi-nimeä käytetään vanhempien perusvuosien kohdalla. Nykyään indeksisarjan nimi on verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi.

Esimerkki. Yrityksen hankintasopimuksen hinnan tarkistaminen

Työskentelet Suomen Mutterit Oy -nimisessä yrityksessä ja vastaat yrityksen hankinnoista. Kovasti kasvavan kysynnän takia päätätte investoida uusiin laitteisiin. Valitset laitteiden toimittajaksi Suomen Kone Oy:n, ja sovitte, että Suomen Kone Oy toimittaa yhden laitteen vuosittain seuraavan neljän vuoden ajan.

Sovitte yhden laitteen hinnaksi 50 000 €. Jotta hankintahinta pysyy tulevina vuosina vastaavana kuin sopimuksentekohetkellä, hinta sidotaan Tukkuhintaindeksin 1949=100 sarjaan 73 Kuljetusneuvot.

Sovitte myös, että sopimussummaa tarkistetaan vuosittain tammikuun 1. päivä tarkistushetkellä tiedossa olevan uusimman pisteluvun (marraskuu) mukaisesti. Päätätte, että indeksimuutos huomioidaan täysimääräisesti eli sopimussumma saattaa myös laskea. Sopimus allekirjoitetaan 1.1.2019, eli perusajankohdan indeksipisteluku on marraskuulta 2018.

Kuinka paljon maksatte laitteista vuosittain Suomen Kone Oy:lle?

Seuraavaan taulukkoon on koottu sopimushinnan tarkistushetken ajankohdat ja indeksipisteluvut sekä tarkistetut sopimushinnat. Taulukon jälkeen on selostettu, kuinka sopimussumma lasketaan.

Taulukko. Yrityksen hankintasopimuksen tarkistaminen, koonti hintaehdon tiedoista
Ajankohta Pisteluku Kerroin Muutos perusajankohtaan, % Sopimussumma
1.1.2019 2187     50 000 €
1.1.2020 2182 0,9977 -0,23 % 49 885 €
1.1.2021 2222 1,0160 1,60 % 50 800 €
1.1.2022 2283 1,0439 4,39 % 52 195 €

Sopimussumma saadaan kertomalla perusajankohdan sopimussumma 50 000 € kertoimella, joka saadaan jakamalla tarkistusajankohdan pisteluku perusajankohdan pisteluvulla. Esimerkiksi sopimussumma vuodelle 2020 on

Laskutoimitus: 2182 jaetaan 2187:llä ja tulos kerrotaan 50 000 eurolla. Tulokseksi saatu 0,9977 kerrotaan 50 000 eurolla. Lopullinen tulos on 49 885,69 euroa.

ja prosentuaalinen hinnan muutos perusajankohtaan lasketaan seuraavalla kaavalla:

Tarkistusajankohdan pisteluvusta vähennetään perusajankohdan pisteluku. Tulos jaetaan perusajankohdan pisteluvulla. Lopuksi tulos kerrotaan sadalla.

Laskutoimitus: 2182:sta vähennetään 2187 ja saatu tulos jaetaan 2187:llä. Tulos kerrotaan sadalla ja saadaan miinus 0,2286 prosenttia.

Vastaus: Vuonna 2020 sopimussumma on laskenut 0,23 prosenttia.

Lue seuraavaksi, miten yritykset voivat hyödyntää indeksejä ja miten indeksi valitaan sopimukseen.

Helsingin katukuvaa. Vanhoja kerrostaloja.

Indeksit yritysten sopimuskäytössä

Yritykset voivat käyttää hintaindeksejä moniin erilaisiin tarkoituksiin.

Hintaindeksejä voi käyttää:
 • Yleiseen hinta- ja kustannusseurantaan; saadaan kokonaiskuva kansantalouden eri osa-alueiden hinta- ja kustannuskehityksestä
 • Hankintojen hintakehitysseurantaan
 • Yrityksen käyttämien panosten ja lopputuotteiden hintakehityksen seurantaan ja vertaamiseen
 • Sopimusten indeksiehtoihin
 • Avuksi osto- ja myyntineuvotteluihin
 • Kiinteähintaistamiseen

Hankintojen hintakehitysseuranta

Yritykset voivat hyödyntää hintaindeksejä hankintojen hintakehityksen seuraamisessa vertaamalla omien hankintojen hintakehitystä vastaavien tuoteryhmien keskimääräiseen hintakehitykseen. Yritysten hankinnat sisältävät yleensä sekä kotimaassa valmistettuja tavaroita että tuontitavaroita. Tällöin hintakehityksen mittariksi voidaan valita kotimarkkinoiden perushintaindeksi (KMPHI). Palvelujen osalta tuonnista ja viennistä ei toistaiseksi tuoteta hintaindeksejä, joten hankinnoissa palvelujen hintakehitystä seurataan palvelujen tuottajahintaindeksillä (PTHI).

Kustannusseuranta

Hankintojen seurantaa voidaan laajentaa kuvaamaan kaikkien tuotantokustannusten kehitystä suhteessa vastaavanlaisen tuotannon keskimääräisiin kustannuksiin eli poikkeaako yrityksen kustannuskehitys olennaisesti toimialalla vallitsevasta keskimääräisestä kustannuskehityksestä.

Kustannuskehityksen seuraamiseksi muodostetaan yrityksen toteutuneiden kustannusten avulla indeksi (erityisindeksi), joka on laadittu vastaavaa kustannusrakennetta noudattaen yleisten hinta- tai kustannusindeksien komponenteista. 

Katso lisää tietoa kohdasta 5.4 Erityisindeksi palvelee yrityksiä.

Indeksien käyttö osto- ja myyntineuvotteluissa

Sekä myyjä että ostaja voivat hyödyntää erilaisten hinta- ja kustannusindeksien kehitystietoja osto- ja myyntineuvotteluissa. Tuote-/toimialakohtaiset indeksit antavat hyvän kuvan toimialan tuotteiden keskimääräisestä hintakehityksestä sekä niiden menneistä vaihteluista.

Toinen henkilö on kirjoittamassa allekirjoitusta, toinen osoittaa sormellaan kohtaa, johon sopimus tulisi allekirjoittaa.

Näin valitset indeksin teollisuuden tai palvelujen sopimukseen 

Jos sopimuksessa käytetään indeksiehtoa, selvitä aluksi:

 • Mitä se indeksi mittaa, johon hinnantarkistus sidotaan?
 • Miten se on kehittynyt aiemmin: mahdollisten voimakkaiden vaihtelujen tiedostaminen, tulevaisuus?
 • Indeksitietojen saatavuus: julkaistaanko indeksiä virallisessa tilastojulkaisussa, onko indeksitietoja saatavilla koko sopimusjakson ajan?

Indeksin valinnan vaiheet:

 1. Valitse indeksi sen mukaan, minkä asian tai ilmiön hintakehitystä haluat seurata. Onko kyseessä tavaran, palvelun vai työn hinnan mittaaminen? Haluatko seurata vienti-, tuonti- ja/tai kotimarkkinahintojen kehitystä? Onko kyseessä yrityksiltä toisille yrityksille tai julkisyhteisöille (business to business, BtoB) vai kotitalouksille (business to consumers, BtoC) myyty palvelu? Onko muita mahdollisia rajauksia? Näiden perusteella rajataan valinta esimerkiksi kotimarkkinoiden perushintaindeksiin tai palvelujen tuottajahintaindeksin BtoB-sarjaan.
 2. Valitse sopiva tuoteluokka tai -luokat. Indeksissä käytettävästä luokituksesta valitaan luokka tai luokat, jotka kuvaavat parhaiten tavaraa tai palvelua, jonka hintaa halutaan seurata. Tuottajahintaindeksit käyttävät CPA 2015 -tuoteluokitusta. CPA (European Classification of Products by Activity) on tarkoitettu käytettäväksi tuotantoon, kulutukseen, ulkomaankauppaan ja liikenteeseen liittyvissä tilastoissa Euroopan unionin alueella. Luokan valinnassa on hyvä huomata, että mitä tarkemmasta luokasta on kyse, sitä vähemmän aineistoa sen alla todennäköisesti on. Tämä tarkoittaa, että tarkemmat luokat ovat alttiimpia suuremmille vaihteluille.
 3. Valitse muut yksityiskohdat, kuten perusvuosi ja aikaväli. Yleisesti on suositeltavaa ottaa sopimukseen indeksin uusin saatavilla oleva perusvuosi, sillä sen painorakenne ja luokitus ovat parhaiten ajan tasalla. Joissain sopimuksissa on myös tyypillistä käyttää pitkän aikasarjan indeksiä, kuten tuottajahintaindeksiä 1949=100. Tulee myös päättää, käytetäänkö valitun indeksin kuukausi-, neljännesvuosi- vai vuositietoja.

Indeksin tietojen kirjaaminen sopimukseen

Indeksiehtoa käyttävässä sopimuksessa tulisi ilmetä seuraavat asiat:

 • Käytettävän indeksisarjan tarkka nimi ja perusvuosi. Mikäli ehto koostuu useista indekseistä tai niiden alaindekseistä, on syytä merkitä hinnantarkistuskaava sopimukseen.
 • Perusajankohta eli mihin ajanjaksoon (esimerkiksi kuukausi tai neljännesvuosi) kehitystä tullaan vertaamaan
 • Perusajankohdan indeksipisteluku 
 • Tarkistusajankohta, on hyvä määritellä riittävän tarkasti esimerkiksi tarkistus tehdään vuosittain tammikuussa. 
 • Sopimushinta on hyvä näkyä selkeästi koska sopimustarkistuksissa jotta tarkistus voidaan aina tehdä suhteessa alkuperäiseen arvoon

Esimerkki. Indeksin valitseminen yritysten väliseen sopimukseen

Vastaat rahti- ja henkilöliikennekuljetuksia tarjoavan yrityksen Kuljetusten Kerma Oy:n hankinnoista. Liiketoimintanne on kasvanut kovaa vauhtia, eivätkä yrityksen omat resurssit enää riitä hallinnoimaan kaikkia kuljetuksia itse. Päätätte, että paras ratkaisu on ulkoistaa tehtävät toiselle yritykselle. Saat tehtäväksi kilpailuttaa henkilö- ja materiaalikuljetusten hallinta- ja välitysjärjestelmään liittyvien palvelujen hankinnan.

Haluat sitoa hankinnan indeksiin, jotta palvelun hinta kehittyy linjassa markkinan kanssa. Mitä asioita sinun tulee ottaa huomioon, kun valitset indeksiä sopimukseen?

 1. Kyse on palvelun hinnan seuraamisesta, joten indeksiksi valitaan palvelujen tuottajahintaindeksi, jonka alta valitaan BtoB-indeksisarja, sillä kyse on kahden yrityksen välisestä liiketoiminnasta.
 2. Sopivan tuote/palveluluokan valinta: CPA-luokitussivuilta löytyy ainakin seuraavia sopivanoloisia luokkia: 82 Hallinto-, toimisto- ja muut tukipalvelut liike-elämälle, 82.1 Hallinto- ja tukipalvelut, 82.2 Puhelinpalvelukeskusten palvelut, 82.9 Liike-elämän tukipalvelut, muualle luokittelemattomat
 3. Koska CPA-tuoteluokituksessa ei harmillisesti kuvata luokkien sisältöä tarkemmin, käyt tutkimassa luokkien sisältöjä tarkemmin toimialaluokituksen TOL 2008 puolelta. TOL-toimialaluokitus on pääpiirteittäin yhtenevä CPA-tuoteluokituksen kanssa, joten sitä voi käyttää tuoteluokan valinnan tukena. Määritelmällisesti luokkaan 82.2 Puhelinpalvelukeskusten palvelut kuuluvat seuraavat palvelut:
 • puheluja vastaanottavat palvelukeskukset (inbound call centres): asiakkaiden puheluihin vastaaminen tilausten vastaanottamiseksi, tietojen antamiseksi tuotteista, asiakkaiden valitusten vastaanottamiseksi ja edelleen käsittelemiseksi
 • lähtevien puheluiden palvelukeskukset (outbound call centres): tavaroiden tai palveluiden myymiseksi tai markkinoimiseksi asiakkaille
 • puheluiden välittäminen erillisenä toimintona (ulkoistetut puhelinkeskukset)
 • tiedonkeruu markkinatutkimuksiin, mielipidekyselyihin ja vastaaviin tutkimuksen tekijän toimeksiannosta
 1. Päädyt valitsemaan indeksisarjan Palvelujen tuottajahintaindeksi 2015=100, Palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 82.2 Puhelinpalvelukeskusten palvelut, neljännesvuositiedot. Sopimukseen tulee kirjata valitun indeksin tarkka nimi, indeksin perusvuosi, valittu indeksisarja, tuoteluokka, tietojen julkaisutiheys ja muut mahdolliset lisätiedot.

Indeksipisteluvut löydät palvelujen tuottajahintaindeksin tietokantataulukosta.

2.4 Kompensaatiokäyttö

Hinta- ja kustannusindeksien tärkeä käyttöalue edellä esiteltyjen inflaatiomittauksen ja indeksiehtojen käytön ohella on kompensaatiokäyttö. Kuluttajahintaindeksiä käytetään kansallisesti ns. kompensaatioindeksinä. Tämä tarkoittaa sitä, että valtion tukimaksut tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin osoittaman yleisen hintakehityksen mukaisesti.

Kun inflaatio nousee, sillä on vaikutusta: 

 • Työ- ja kansaneläkkeeseen sekä kansaneläkkeeseen sidottuihin tukiin. Tuet kuten vanhempainpäiväraha, lastenhoidon tuki, elatustuki, sairauspäiväraha, eläkkeen saajien asumistuki sekä perustoimeentulotuen perusosan määrä, nousevat.
 • Verotaulukoiden indeksitarkistuksiin
 • Palkkaneuvotteluihin, joissa tavoitteena on nostaa palkkoja enemmän kuin inflaation verran. Aiemmin keskitetyissä palkkaneuvotteluissa on ollut mm. elinkustannusindeksiin sidottu indeksiehto, mutta tilanne on muuttunut viime vuosina, kun on siirrytty paikallisiin sopimuksiin. 

Iäkäs nainen asettelee koristeita maljakkoon.

2.5 Reaalisten suureiden laskeminen eli deflatointi

Hinta- ja kustannusindeksien tärkeä käyttöalue on myöskin reaaliarvoisten suureiden laskeminen eli deflatointi. Jos yrität vertailla eri vuosien hintoja, palkkoja tai bruttokansantuotetta käyvin hinnoin (eli kunkin vuoden rahassa), tulosten tulkinta on vaikeaa, koska rahan arvo on muuttunut. Ongelmaa voit helpottaa muuntamalla arvot saman vuoden rahaksi eli tekemällä ne kiinteähintaisiksi. Voit myös laskea, kuinka paljon esimerkiksi palkat tai myynnin määrät ovat nousseet reaalisesti eli kuinka paljon on nousua yli yleisen hintakehityksen.

Rahanarvonkerroin-taulukon (xlsx) avulla tietyn vuoden rahamäärä voidaan muuntaa tämän päivän rahaksi. Muunnos voidaan tehdä monella eri indeksillä. Yleisemmin käytetään elinkustannusindeksiä 1951:10=100 ja verollista kotimarkkinoiden perushintaindeksiä (entinen tukkuhintaindeksi). Katso tästä esimerkki.

Esimerkki. Kiinteähintaistaminen

Alla on hyödykkeen kiinteän hinnan laskenta eri vuosilta vuoden 2016 tasolle. Laskennassa käytetään elinkustannusindeksiä lokakuu 1951=100 (EKI). Vuoden 2016 EKIn keskiarvopisteluku oli 1913. 

Taulukko. Hyödykkeen kiinteän hinnan laskenta eri vuosilta vuoden 2016 tasolle
Vuosi Käypä hinta EKI 1951:10=100
indeksipisteluku
Kiinteä hinta
(vuoden 2016 rahassa)
1952 75000 mk 101 2389 euroa
1963 1000 mk 154 2089 euroa
1975 3000 mk 392 2462 euroa
1994 10000 mk 1376 2338 euroa
2002 2000 euroa 1563 2448 euroa
2011 2250 euroa 1812 2375 euroa
2016 3000 euroa 1913 3000 euroa

Lähde: Kuluttajahintaindeksi, taulukko 11xm. Elinkustannusindeksi (1951:10=100) vuositiedot (StatFin)

Yllä olevan taulukon hyödykkeiden käyvät hinnat on kiinteähintaistettu seuraavasti: 

Vuoden 1952 raha

Laskutoimitus: 1913 jaetaan 101:llä ja tulos kerrotaan 75000 markalla. Tuokseksi saadaan 1 420 544,55 markkaa.

Laskutoimitus: 1420545 markkaa jaetaan 5,94573:lla. Tulokseksi saadaan 238918,44 euroa.

1963 tehty rahan arvon muutos huomioon ottaen vertailtava hinta on 14 205 mk = 2 389 €

Vuoden 1963 raha

Laskutoimitus: 1913 jaetaan 154:llä. Tulos kerrotaan 1000 markalla. Lopputulokseksi saadaan 12 422,08 markkaa.

Laskutoimitus: 12422 markkaa jaetaan 5,94573:lla. Tulokseksi saadaan 2089,24 euroa.

Vuoden 2002 raha

Laskutoimitus: 1913 jaetaan 1563:lla. Tulos kerrotaan 2000 eurolla. Tulokseksi saadaan 2448,86 euroa.

Nyt eri vuosien kiinteitä hintoja voidaan verrata keskenään. 75 000 markkaa (= 2 389 euroa) vuodelta 1952 ja 2 250 euroa vuodelta 2011 (= 2375 euroa) ovat lähes samanarvoisia muutettuna vuoden 2016 rahaksi.

Tässä esimerkissä on otettu huomioon vuonna 1963 tehty rahan arvon muutos. Rahan arvosta poistettiin tuolloin kaksi nollaa eli 1 000 markkaa muuttui 10 markaksi.

Markan ja euron vaihtokurssi on: 1 euro = 5,94573 markkaa

2.6 Rahan arvon muutoksen laskenta

Vanhat rahalliset arvot voit muuntaa tämän päivän rahaksi tai päinvastoin käyttämällä hyväksi joko kuluttajahintaindeksiä tai elinkustannusindeksiä. Molemmat sarjat ilmaisevat saman hintakehityksen eli inflaation, mutta elinkustannusindeksisarjat ovat paljon pidemmät, koska ne alkavat jo vuodesta 1914. Käytetyin elinkustannusindeksi on sarja 1951:10=100. Kuluttajahintaindeksiä käytetään, kun halutaan tehdä lyhyemmän aikavälin vertailu.

Kun haluat muuntaa vanhojen asuntojen tai kiinteistöjen hintoja nykypäivän arvoksi, voit käyttää asuntojen tai kiinteistöjen hintaindeksejä. Palkkojen nykyarvostamisessa käytetään ansiotasoindeksiä eikä kuluttajahintaindeksiä.

Mitä indeksiä siis käytät, kun haluat tietää vanhan taulusi nykyhinnan? Katso tästä seuraava esimerkki.

Vanhan taulun markkahinta euroissa

Vuonna 1965 tunnetun tekijän öljymaalaus maksoi 9 500 markkaa. Mikä oli maalauksen hinta vuoden 2021 euroissa?

Euron ja markan vaihtokurssi on 5,94573. Elinkustannusindeksin 1951:10=100 pisteluvut ovat 1965=178 ja 2021=2017.

Laske jakamalla vuoden 2021 pisteluku vuoden 1965 pisteluvulla, ja kerro tulos markkahinnalla. Saat tulokseksi hinnan markoissa. Muuta markkahinta sitten euroiksi jakamalla se vaihtokurssilla.

Laskutoimitus: 2017 jaetaan 178:lla. Tulos 11,3315 kerrotaan 9 500 markalla. Lopputulokseksi saadaan 107 648,88 markkaa.

Laskutoimitus: 107 648,88 markkaa jaetaan 5,94573:lla. Tulokseksi saadaan 18 105,24 euroa.

Vastaus: Öljymaalauksen hinta vuoden 2021 euroissa on 18 105,24 euroa.

10, 20, 50, 100 ja 500 markan seteleitä.

Mitä indeksiä käytät, kun haluat laskea, mitä vanha kuukausipalkka olisi nykyrahassa? Katso tästä seuraava esimerkki.

Kuukausipalkka nykyrahassa

Isoisäsi kuukausipalkka oli 900 markkaa vuonna 1969. Mitä tuo vuoden 1969 palkan arvo on vuoden 2021 rahassa?

1. Laske ensin palkan nykyarvo elinkustannusindeksin 1951:10=100 mukaan markkoina. Valitse elinkustannusindeksistä vuoden 2021 ja 1969 vuosikeskiarvot ja jaa tuorein tieto vanhalla tiedolla. Saat muutoskertoimen, jolla kerrot vuoden 1969 palkan. Tämän jälkeen laske palkan nykyarvo jakamalla saadut markat euron muuntokertoimella 5,94573. Tulokseksi saat palkan nykyrahassa (1 406,97 euroa). 

Laskutoimitus: 2017 jaetaan 217:llä. Saatu tulos 9,2949 kerrotaan 900 markalla. Lopputulokseksi saadaan 8 365,44 markkaa.

8 365,44 markkaa jaetaan 5,94573:lla ja saadaan tulokseksi 1 406,97 euroa.

2. Tämän jälkeen tee vertailulaskenta laskemalla palkan nykyarvo ansiotasoindeksin 1964=100 mukaan. Saat haettua luvut ansiotasoindeksin StatFin-taulukosta. Laskutoimitus on sama, mutta käytetyt indeksiluvut poimitaan nyt ansiotasoindeksistä vastaavilta vuosilta kuin yllä. Tee vielä euromuunto, jolloin saat vuoden 1969 kuukausipalkan nykyrahassa.

Laskutoimitus: 3393 jaetaan 900 markalla. Tulos 22,3224 kerrotaan 900 markalla. Tulokseksi saadaan 20 090,13 markkaa.

Laskutoimitus: 20 090,13 markkaa jaetaan 5,94573:lla. Tulokseksi saadaan 3 387,92 euroa.

Vastaus: Vuoden 1969 kuukausipalkan arvo (900 markkaa) on vuoden 2021 rahassa 3 388 euroa laskettuna ansiotasoindeksin kehityksen mukaisesti.

Ansiotasoindeksi soveltuu paremmin palkan muuntamiseen nykyrahaksi, koska juuri sillä sarjalla on mitattu ansioiden kehitystä ajassa. Elinkustannusindeksiä kannattaa käyttää tuotteiden tai muiden palveluiden arvon deflatointiin.

2.7 Hinta- ja palkkaperintö

Työehtosopimusten yhteydessä kuulee puhuttavan usein hinta- ja palkkaperinnöstä. Hintaperintöä kutsutaan kuluttajahintaindeksissä myös inflaatioperinnöksi. Hinta-ja palkkaperinnöllä tarkoitetaan edellisen vuoden lopun pisteluvun ja koko edellisen vuoden pistelukujen keskiarvon suhdetta. Kuluttajahintaindeksin osalta käytetään vertailussa edellisen vuoden joulukuun pistelukua ja ansiotasoindeksin osalta edellisen vuoden viimeisen neljänneksen pistelukua. Hinta- ja palkkaperinnön arviointi antaa hyvän pohjan tulevan vuoden ennakoinnille. Tutustu seuraaviin esimerkkeihin. 

Esimerkki. Hintaperinnön laskeminen

Edellisen vuoden joulukuun kuluttajahintaindeksin pisteluku oli 107,49 ja edellisen vuoden vuosikeskiarvo oli 105,82. Jos hinnat pysyvät koko nykyvuoden ajan edellisen vuoden joulukuun tasolla, saat nykyvuoden kuluttajahintaindeksin keskimääräiseksi vuosimuutokseksi 1,6 %.

Laskutoimitus: Jaa joulukuun pisteluku vuosikeskiarvolla, kerro sadalla (100) ja vähennä vielä 100.
Voit laskea hintaperinnön myös vaihtoehtoisella muutoksen laskentakaavalla seuraavasti:

Laskutoimitus: 107,49:stä vähennetään 105,82 ja tulos jaetaan 105,82:lla. Kerrottuna sadalla saadaan tulokseksi 1,578 eli noin 1,6 prosenttia.

Tätä 1,6 prosenttia eli joulukuun pisteluvun ja koko vuoden keskiarvon suhdetta kutsutaan edellisen vuoden hintaperinnöksi nykyvuodelle. Meillä oli siis 1,6 prosentin inflaatio nykyvuodelle, vaikka vuosi ei ollut vielä alkanutkaan.

 

Kaksi henkilöä kättelevät pöydän yli. Pöydällä on virallisen näköinen paperi ja kynä.

 

Esimerkki. Palkkaperinnön laskeminen

Edellisen vuoden ansiotasoindeksin 2005=100 keskimääräinen pisteluku oli 146,2 ja neljännen neljänneksen pisteluku oli 147,3. Edellisen vuoden palkkaperintö nykyvuodelle oli siten 0,75 prosenttia.

Laskutoimitus: Jaa joulukuun pisteluku vuosikeskiarvolla, kerro sadalla (100) ja vähennä vielä 100.
Voit laskea myös seuraavasti:

Laskutoimitus: 147,3:sta vähennetään 146,2 ja tulos jaetaan 146,2:lla. Kun tulos kerrotaan sadalla saadaan 0,7524 eli 0,75 prosenttia.

Ilman uusia palkankorotuksia ja palkkaliukumia vuosipalkat nousivat siis edellisestä vuodesta nykyvuoteen joka tapauksessa 0,75 prosenttia.

2.8 Työpäiväkorjaus ja kausitasoitettu indeksisarja

Kuukausi- tai neljännesvuosiaineistoista voidaan laskea myös niin sanottu työpäiväkorjattu tai kausitasoitettu indeksisarja ja trendi. Korjausten tarkoituksena on poistaa kausivaihtelut (eli vuodenaikojen vaikutukset hintoihin, palkkoihin tai tuotannon määrään) ja saada eri ajankohdat vertailukelpoiseksi.

Esimerkki. Juhlapyhät ja säät vaihtelevat

Pääsiäinen on jonakin vuonna maaliskuussa ja jonakin vuonna huhtikuussa. Maaliskuun ja huhtikuun työpäivien lukumäärä voi näin vaihdella.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä (TOL 08) turpeen nostolla on iso merkitys, ja sääolot vaikuttavat siihen: jos on sateinen kesä, turvetta ei saada, ja jos on kaunis kesä, niin tulee paljon turvetta. Lisäksi turvetta nostetaan vain kesäkautena. Kausitasoitettu sarja poistaa tätä vaikutusta.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä kausivaihtelujen ja eri kuukausien työpäivien korjaus on tärkeää indeksin vertailtavuuden kannalta. Seuraavassa kuviossa on esitetty teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuosimuutos vuosina 2000–2022 alkuperäisenä, työpäiväkorjattuna, kausitasoitettuna ja trendinä.

Monet sarjat käyttäytyvät vuoden sisällä miltei säännöllisesti, tämän huomaat parhaiten alkuperäisestä ja työpäiväkorjatusta sarjasta. Työpäiväkorjatussa sarjassa on huomioitu arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät, kuten kuukausien pituus ja eri viikonpäivien sekä juhlapäivien huomioiminen. Työpäiväkorjattujen indeksien avulla voidaan laskea prosenttimuutoksia eri vuosien välillä vertaamalla samoja kuukausia eri vuosina. 

Huomaat kuviosta, että suhdannekäänteet − esimerkiksi vuoden 2009 finanssikriisi − on helpoin havaita kausitasoitetusta ja trendisarjasta, koska niistä on poistettu kausivaihtelu ja trendisarjasta myös epäsäännöllinen satunnaisvaihtelu.

Kuvio. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin vuosimuutos vuosina 2000–2022 alkuperäisenä, työpäiväkorjattuna, kausitasoitettuna ja trendinä

Viivakuvio, jossa volyymi-indeksin vuosimuutokset vuodesta 2000 vuoteen 2022 alkuperäisenä, kausitasoitettuna, työpäiväkorjattuna ja trendinä. Vuoteen 2008 asti trendi on ollut nousujohteinen, jonka jälkeen vuonna 2009 iso pudotus. Sen jälkeen trendi on pysytellyt alemmalla tasolla.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 13bh Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (2015=100) kuukausittain (StatFin)


Kertaa käsitteitä

 • Arvopainolla tarkoitetaan kuluttajahintaindeksissä tietyn hyödykkeen tai hyödykeryhmän yksityiseen kulutukseen käytettyä euromäärää.
 • BtoB on palvelujen tuottajahintaindeksin alla julkaistava indeksisarja, joka kuvaa yrityksiltä toisille yrityksille ja julkisyhteisöille myytävien palvelujen tuottajahintojen kehitystä. BtoB on lyhenne termistä Business to Business.
 • BtoC on palvelujen tuottajahintaindeksin alla julkaistava indeksisarja, joka kuvaa yrityksiltä kotitalouksille myytävien palvelujen tuottajahintojen kehitystä. BtoC on lyhenne termistä Business to Consumers.
 • Deflaatiolla tarkoitetaan yleisen hintatason laskua yhtäjaksoisesti.
 • Inflaatio on tavaroiden ja palveluiden yleistä hintojen nousua, joka johtaa rahan arvon alenemiseen ja sitä kautta ostovoiman heikkenemiseen.
 • Kiinteähintaistaminen tarkoittaa, että muunnetaan eri vuosien arvot tai hinnat tietyn vuoden arvoksi tai rahaksi.
 • Kokonaisindeksi (=kokonaispisteluku) on indeksi, joka on laskettu painotettuna keskiarvona kaikista indeksin kuvausalueeseen kuuluvista alasarjoista. Kokonaisindeksi lasketaan esimerkiksi eri hyödykeryhmiä kuvaavien yksityiskohtaisten hintaindeksisarjojen painotettuna keskiarvona.
 • Kokonaispisteluku kuvaa ilmiöalueen keskimääräistä muutosta perusvuoteen nähden. 
 • Käypähintainen tarkoittaa esim. tuotannon arvoa tai hyödykkeen hintaa ao. vuoden rahassa.
 • Prosenttiyksikköä käytetään, kun verrataan prosenttilukuja toisiinsa. 

Lue lisää

Tutustu aiheesta kirjoitettuihin blogeihin: 

Kertaa vielä vuokran tarkistaminen ja rahanarvon muuntaminen:

Kertaustehtävä