Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Indeksit tutuksi

1 Mikä on indeksi?

1.1 Indeksi on muutoksia osoittava suhdeluku

Pariskunta kiipeää portaita ylös ja kantaa muuttolaatikoita uuteen asuntoonsa.

Sana indeksi on alun perin latinaa ja tarkoittaa osoittajaa, osoitinta, ilmaisinta, luetteloa tai rekisteriä. Indeksejä esiintyy muun muassa taloustieteessä, antropologiassa, fysiikassa, matematiikassa ja tähtitieteissä.

Taloustieteissä indeksi merkitsee esimerkiksi hintojen, määrien tai arvojen muutoksia osoittavaa suhdelukua. Indeksiä käytetään kuvaamaan esimerkiksi hintojen, kustannusten ja määrien muutosta ajassa.

Tutustut seuraavaksi pistelukuun, pisteluvun laskentaan ja merkitykseen indeksien hyödyntämisessä taloudellisten ilmiöiden kuvaamisessa.

1.2 Indeksiä käytetään vertailussa

Indeksiä laskettaessa valitaan ensin perusajankohta, joka voi olla edellinen kuukausi, edellinen vuosi tai jokin muu sovittu ajankohta. Perusajankohdan havainto saa arvon 100. Kun asiaa seuraavan kerran mitataan, lasketaan muutos perusajankohdasta mittaushetkeen ja tulos ilmoitetaan pistelukuna. Vähentämällä pisteluvusta perusajankohdan arvo 100 saadaan prosenttiluku, joka ilmoittaa muutoksen perusajankohtaan nähden. 

Pisteluvut auttavat vertailussa. Pystyt vertailemaan muutosten suuruutta eri ajankohtien välillä pistelukujen avulla. Alkuperäisiin lukuihin verrattuna pisteluvut esittävät selvemmin erojen suhteellisen suuruuden. Pisteluku on mittayksiköstä riippumaton, jolloin eri mittayksikössä olevien tuotteiden hintakehitystä voi verrata toisiinsa. 

Pieni poika vaipoissa kävelee iso kenkä jalassaan.

 

Miten lasket pisteluvun?

Pisteluku lasketaan kaavalla, jossa uusi havainto jaetaan vanhalla ja saatu tulo kerrotaan sadalla:

Laskukaava: Uusi havainto jaetaan vanhalla havainnolla ja tulos kerrotaan sadalla.

Kokeilisitko heti itse? Leikitään, että kahvipaketti maksoi viime vuonna (perusajankohtana) 5,10 € ja tänä vuonna samasta kahvista saa maksaa 5,50 €. Miten lasket hinnanmuutoksen? 

Nykyhetken pisteluku, siis hinnanmuutos vertailuhetkeen nähden, lasketaan jakamalla tämän vuoden hinta perusajankohdan hinnalla ja kerrotaan tulos sadalla eli kaavalla ilmaistuna seuraavasti: 

5,50/5,10×100=107,8

107,8-100=7,8

Pisteluvusta 107,8 näet muutoksen prosentteina, kun vähennät muodostetusta pisteluvusta perusajankohdan pisteluvun eli sata (100). Tulos on, että kahvipaketin hinta on noussut perusajankohdasta 7,8 prosenttia

Vertailua indeksien avulla

Pisteluvusta et voi kuitenkaan päätellä mitään siitä, kuinka paljon Suomessa kulutetaan kahvia. Tällä pisteluvulla pääset kiinni ainoastaan hinnanmuutokseen nyky- ja perusajankohdan välillä. Tarvitset vähintään perusajankohdan kulutustietoja, jos haluat ymmärtää kunkin tarkasteltavan asian merkityksen kokonaiskulutuksessa. 

Katso seuraavaksi esimerkkiä kahvin kulutuksen vertailusta Suomessa ja muutamassa Euroopan maassa sekä Kanadassa.

Esimerkki. Kahvinkulutuksen vertailua

Indeksit ovat yleisimmin käytössä ajallisissa vertailuissa, mutta niitä voit käyttää hyväksi missä vertailussa tahansa.

Seuraavassa taulukossa on päätetty, että Suomen kahvinkulutus on perusluku, johon muiden maiden kulutusta verrataan. Suomelle merkitään indeksiksi 100, ja muiden maiden indeksi ilmoittaa maan kahvin kulutuksen suhteessa Suomen lukuun. 

Taulukko. Kahvin kulutus henkeä kohti vertailuajankohtana, Suomi=100
Maa Kahvin kulutus (kg/henkilö) indeksi
Suomi 12,0 100
Belgia 6,8 57
Kanada 6,5 54
Norja 9,9 83
Tanska 8,7 73

Lähde: World Population Review: Coffee Consumption by Country 2022

Kahvikuppi, jossa kahvi höyryää.

Indeksin avulla voidaan verrata myös kahvin kulutuksen kehitystä ajankohdasta toiseen. Seuraavasta esimerkistä näet, miten kahvin kulutus henkeä kohti on kehittynyt kahden eri vuoden välillä. 

Esimerkki. Kahvin kulutus kahtena eri vuotena

Vertailun aloitusajankohtaa kutsutaan perusvuodeksi ja päätöskohtaa vertailuvuodeksi. Kun vertailuvuoden kahvin kulutusta verrataan perusvuoteen, nähdään, että yhdeksän vuoden aikana kahvin kulutus on kasvanut Suomessa 25 prosenttia, ja muissa maissa vielä tätäkin enemmänkin. Esimerkiksi Suomen vertailuvuoden pisteluku saadaan tällä laskutoimituksella:

Taulukko. Kahvin kulutus henkeä kohti vuosina 2013 ja 2016, vuosi 2013=100
Maa Kahvin kulutus (kg/henkilö),
perusvuosi (2013)
Kahvin kulutus (kg/henkilö),
vertailuvuosi (2016)
Indeksi
2013=100
Suomi 9,6 12 125
Belgia 4,9 6,8 139
Kanada 3,4 6,5 191
Norja 7,2 9,9 138
Tanska 5,3 8,7 164

Lähteet: World Population Review: Coffee Consumption by CountryCaffeine (Coffee) Consumption by Country

1.3 Hinta-, kustannus- ja määräindeksit kuvaavat taloudellisia ilmiöitä

Taloudellisia ilmiöitä voidaan lähestyä muun muassa kolmesta eri näkökulmasta, tarkastelemalla

 1. hintoja
 2. kustannuksia
 3. määriä.

Taloustieteissä puhutaankin yleisimmin hinta-, kustannus- tai määräindekseistä. Osiossa 3 tutustut näihin tarkemmin.

Hintaindeksi

Hyödykkeen loppuhinnalla tarkoitetaan yleensä sitä hintaa, jonka kuluttaja maksaa tuotteesta tai palvelusta (kuluttajahinta) tai jonka tuottaja vastaavasti saa (tuottajahinta).

Esimerkiksi kuluttajan maksama taksikyydin hinta on yksi kuluttajahintaindeksin laskennassa olevista hyödykkeistä, taksimatka. Kuluttajan maksama hinta, josta on vähennetty arvonlisävero, on taksiyrittäjän saama palvelun tuottajahinta.

Kustannusindeksi

Jokaisen hyödykkeen ja palvelun hinta muodostuu useista kustannustekijöistä, kuten palkoista, materiaaleista, vuokrista, poistoista, koroista, energiasta ja kuljetuksista.

Esimerkiksi taksiliikenteen kustannusindeksissä mitataan niiden kustannustekijöiden hintakehitystä, joita taksiyrittäjä joutuu ammattiaan harjoittaessaan maksamaan. Näitä ovat muun muassa palkkojen, polttoaineen, auton ja huollon kustannukset eli hinnat. Kustannusindeksin selkeämpi nimi voisikin olla kustannustekijöiden hintaindeksi.

Määrä-, arvo- ja volyymi-indeksi

Määräindeksi mittaa tuotannon määrän kehitystä eli esimerkiksi sitä, kuinka monta kappaletta, kiloa tai litraa enemmän tai vähemmän tavaraa tai palvelua on tuotettu verrattuna perusajankohtaan. Volyymi-indeksi tarkastelee kiinteähintaisen arvon muutosta. Volyymi eroaa määrän seuraamisesta myös siten, että siinä pyritään ottamaan huomioon laadullinen kehitys. Jos hyödykkeen laatu paranee, volyymin pitää kasvaa, vaikka tuotantomäärät pysyisivät ennallaan. Vastaavasti laadun heikentymisen pitäisi vaikuttaa volyymia alentavasti, mutta tämä on nopean teknisen kehityksen aikana harvinaisempi tilanne. Arvoindeksi kuvaa liikevaihdon nimellisarvoa suhteessa perusvuoden arvoon. Toisin sanoen arvoindeksi sisältää sekä hintojen että määrän muutokset.

Taksiesimerkissä tämä tarkoittaa sitä, kuinka monta kilometriä enemmän tai vähemmän taksiyrittäjä on ajanut autollaan tietyn ajanjakson aikana verrattuna perusajankohtaan.

Takseja jonossa.


Tiesitkö?

Sanalla indeksi on monia, keskenään hyvin erilaisia merkityksiä:

 • Antropologiassa indeksi merkitsee kahden toisiinsa verrattavan mitan suhdetta tai vertauslukua. Antropologiassa puhutaan mm. nenä- ja kasvoindeksistä. Kasvoindeksi saadaan, kun kasvojen pituus jaetaan leveydellä ja osamäärä kerrotaan sadalla.
 • Fysiikassa indeksi tarkoittaa osoitinta, asteikon lukemista helpottavaa merkkiä.
 • Matematiikassa indeksi on viittaus, tavallisesti kirjaimella ilmaistuun suureeseen, oikeaan ala- tai yläreunaan liitetty merkki; kirjain, numeroluku tai pilkku ( xª, x², x’, x¸). 
 • Miekkailussa indeksi kuvaa annettujen ja vastaanotettujen osumien erotusta kilpailussa.
 • Osakeindeksi mittaa osakkeiden hinnanmuutoksia.

Kertaa käsitteitä

 • Aikasarja koostuu samaa ilmiötä kuvaavista havainnoista, jotka on järjestetty mittausajankohdan mukaan. Tilastoissa yleisimmät aikasarjamittaukset ovat kuukausi, neljännesvuosi ja kalenterivuosi.
 • Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson hinnasta, määrästä tai arvosta. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100.
 • Perusajankohta eli perusvuosi on indeksin laskennassa käytetty ajankohta, yleensä nollaan tai vitoseen päättyvä vuosi (2015, 2020). Perusvuoden pistelukua merkitään sadalla (2015=100).

Kertaustehtävä