Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Tutkimusaineistot etäkäytössä

2 SISU-mikrosimulointimalli

2.1 SISU-mallin tausta ja tehtävät

Tilastokeskus kehittää ja ylläpitää Suomen henkilövero- ja sosiaaliturvajärjestelmää kuvaavaa SISU-mikrosimulointimallia. Mallin avulla tehdään laskelmia mahdollisten henkilöverotukseen tai sosiaaliturvaan liittyvien lakimuutosten vaikutuksista väestöön ja julkiseen talouteen. 

SISU-mallit valaisevat lakimuutosten yhteisvaikutuksia

Mikrosimulointimalleja on käytetty Suomessa jo pitkään sosiaaliturvaetuuksien ja tuloverotuksen lainsäädännön valmistelutyössä. Mikrosimulointimallien avulla voidaan koko väestöä edustavan yksilötasoisen otosaineiston avulla laskea lakimuutosten yhteisvaikutuksia niin erityyppisille kotitalouksille kuin koko väestölle. Malleja käytetään mm. julkisen sektorin verotulojen arvioimiseen, kansalaisten ja kotitalouksien taloudellisen aseman tarkasteluun sekä tuloerojen ja kannustinvaikutusten tutkimiseen.

SISU-mikrosimulointimallia on kehitetty Tilastokeskuksessa vuodesta 2011 lähtien tiiviissä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston kanssa. Kehittämistyöhön on osallistunut lisäksi useita asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

SISU-malli on vienyt suomalaisen mikrosimuloinnin uudelle tasolle käytettävyydessä ja laskentatarkkuudessa. Laskentatarkkuus on parantunut väestöä paremmin edustavan pohja-aineiston avulla.

2.2 Mihin voit käyttää SISU-mallia?

SISU-mallin käyttömahdollisuudet ovat laajat. Voit käyttää mallia:

 • vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön suunnitteluun
 • vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön vaikutusten seurantaan ja arviointiin
 • verotuksen ja sosiaaliturvan kehitystä koskeviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

SISU-mallia käyttävät ministeriöt, tutkimuslaitokset, yliopistot, puolueet ja etujärjestöt. Mallilla tuotettuja tutkimuksia ja selvityksiä löydät Tilastokeskuksen sivuilta.

SISU-malli on staattinen malli, joka sopii eri politiikkavaihtoehtojen välittömien vaikutusten arviointiin. Staattisessa mallissa ei huomioida lakimuutoksista aiheutuvia pitkän aikavälin käyttäytymisvaikutuksia (esim. työn tarjontaan) eikä dynaamisia vaikutuksia.

Mikrosimulointimalli on ainoa väline, jolla voit tehokkaasti hallita etuus- ja verojärjestelmän yhteisvaikutuksia. Verotuksen ja sosiaaliturvaetuuksien taustalla on monimutkainen lainsäädäntö. Lisäksi sosiaaliturvaetuudet ovat usein päällekkäisiä ja kytkeytyvät toisiinsa luoden tulonsiirtojärjestelmästä vaikeasti hallittavan kokonaisuuden. Mikrosimulointimallissa otetaan huomioon kaikki etuuksien ja verotuksen väliset kytkennät.

SISU-mallin avulla voit arvioida:

 • järjestelmässä tapahtuneita muutoksia
 • nykytilannetta
 • suunniteltujen lainsäädäntömuutosten tulevia vaikutuksia.

Vero- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä on mallinnettu SISU-malliin useita vuosia taaksepäin, mikä mahdollistaa vero- ja tulonsiirtojärjestelmässä tapahtuneiden muutosten tarkastelun. Lainsäädännön suunnittelua tehdään useita vuosia eteenpäin. Tulevaisuutta koskevia tarkasteluja varten mallissa on ajantasaistettuja aineistoja, joissa on otettu huomioon yhteiskunnan rakenteelliset muutokset ja tulojen ja menojen kehitys. Lisäksi tulevaa kehitystä ennakoiden malliin on viety valtiovarainministeriön indeksiennusteet indeksisidonnaisille sosiaaliturvaetuuksille.

SISU-mallilla voit tehdä myös aineistosimulointia ja esimerkkilaskelmia, joihin perehdymme seuraavaksi.

Mihin voit käyttää aineistosimulointia?

Aineistosimuloinnissa teet laskennan koko väestöä edustavan henkilötason otosaineiston avulla. Voit siis yleistää simuloinnin tulokset koskemaan laajaa väestön osaa tai koko väestöä. Aineistossa on kaikki tarvittavat muuttujat sosiaalietuuksien ja verojen laskemiseksi (tulot, perhesuhteet ym.). Lasket aineiston henkilöille sosiaalietuudet ja verot laskentamallin asetusten mukaisesti.

Aineistosimuloinnin avulla voit selvittää muun muassa:

 • lakimuutosten vaikutuksia väestön tulonjakoon ja eri väestöryhmien taloudelliseen asemaan
 • lakimuutosten vaikutuksia julkiseen talouteen
 • taloudellisia kannustinvaikutuksia (mm. tulo- ja työttömyysloukut, efektiiviset marginaaliveroasteet)
 • etuuksien alikäytön laajuutta.

Mihin voit käyttää esimerkkilaskelmia?

Esimerkkilaskelmilla voit tehdä simulointia tietyntyyppisille, itse luomillesi henkilöille tai kotitalouksille laskemalla näille veroja, etuuksia ja käytettävissä olevia tuloja. Esimerkkilaskelmilla voit nopeasti ja havainnollisesti kuvata vero- ja tulonsiirtojärjestelmän toimintaa, esimerkiksi peruspäivärahan korotuksen vaikutusta henkilöiden verotukseen, asumistukeen ja toimeentulotukeen tai lapsilisän reaaliarvon kehittymistä. Esimerkkilaskelmien tulokset eivät ole yleistettävissä koko väestöön tai laajaan väestön osaan aineistosimuloinnin tapaan.

2.3 Mistä voit tehdä laskentoja?

SISU-malli muodostuu 13 eri osamallista, joista jokainen mallintaa jotain tulonsiirtojärjestelmän osaa. Samaan lainsäädäntökokoelmaan kuuluvat verot ja etuudet ovat siten yleensä samassa osamallissa. 

SISU-mallissa otetaan huomioon seuraavat lainsäädäntökokonaisuudet (suluissa on ilmoitettu lainsäädäntövuodet, joilta lainsäädäntöä on mallinnettu). Osamallit ovat:

 • Tuloverotus (1980/1990­­–)
 • Luonnollisten henkilöiden kiinteistöverotus (2008–)
 • Sairausvakuutuksen päivärahat ja vanhempainpäiväraha (1982­­–)
 • Työttömyysturva (1985–)
 • Kansaneläkkeet ja niihin liittyvät etuudet (1957/1991­­–)
 • Lasten kotihoidon tuki (1985­­–)
 • Lapsilisät, äitiysavustus ja elatustuet (1948­­–)
 • Kunnalliset päivähoitomaksut (1997–)
 • Opintotuki, opintotuen asumislisä ja opintoraha (1992­­–)
 • Yleinen asumistuki (1990–)
 • Eläkkeensaajien asumistuki (1990–)
 • Toimeentulotuki (1989­­–)
 • Kiinteistöverotus (2009–).

Kaikki nämä 13 osamallia yhdistyvät päämalliin, joka huomioi laskelmissa eri etuuksien yhteisvaikutukset. Osamallien ja päämallin lisäksi SISU-malliin on saatavilla välillisen verotuksen, osinkoverotuksen ja työnantajamaksujen erillismoduulit.

Kaikki osamallit sisältävät esimerkkilaskelmaosion ja aineistosimulointiohjelman. Voit tehdä laskentoja joko osamallikohtaisesti tai päämallilla, joka yhdistää osamallit kuvaamaan tulonsiirtojärjestelmää kokonaisuutena.

2.4 Mallin tekniikka ja käyttöohjeet

SISU-mikrosimulointimallin koodi on rakennettu SAS-ohjelmalla. Malliin on luotu helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka toimii SAS EG -ohjelmalla (Add In -ratkaisu). Voit käyttää mallia joko suoraan koodipohjaisesti SAS-ohjelmalla tai käyttöliittymän kautta.

SISU-mallissa on muokattavissa olevat valmistulosteet. Lisäksi voit analysoida tuloksia SAS-ohjelman monipuolisilla taulukointi- ja graafisilla työkaluilla.

Voit käyttää SISU-mallia joko Tilastokeskuksen etäkäyttöpalvelun kautta tai omalla työasemallasi. Molemmissa toimintaympäristöissä on käytössä samat mallikoodit.

Milloin ja miten käytät mallia etäkäyttöyhteyden kautta?

Voit käyttää SISU-mallin laajaa ja väestöä edustavaa rekisteripohjaista mikroaineistoa (n. 800 000 henkilön otosaineisto) vain etäkäyttöyhteydellä Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmässä. Etäpalvelussa voit lisäksi käyttää mallia pienemmällä palveluaineistolla (n. 23 000 henkilön otos vuodelta 2018), joka sisältää myös haastatteluilla kerättyjä muuttujia. Tarvitset käyttöluvan näihin mikrosimulointiaineistoihin.

Etäkäyttöyhteyden avaamiseksi työnantajaorganisaatiosi on tehtävä sopimus etäkäytöstä Tilastokeskuksen kanssa. Lisäksi SISU-mallin etäkäytöstä tehdään erillinen sopimus, jossa sinut määritellään mallin käyttäjäksi. 

Kun kaikki tarvittavat käyttöluvat ja sopimukset SISU-mallin käytöstä etäkäyttöympäristössä ovat kunnossa, sinulle toimitetaan kirjautumisohjeet Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöjärjestelmään. Otat yhteyden FIONA-etäkäyttöpalvelimeen työpaikaltasi. Tapauskohtaisesti voit lisäksi saada oikeuden käyttää etäkäyttöjärjestelmää kotoasi tai muusta siihen rinnastettavasta kiinteästä paikasta työnantajaorganisaatiosi suojatun yhteyden kautta.

Etäpalvelussa käytössäsi on tarvittavat ohjelmistot ja SISU-malli, joka sisältää tarvittavat mallikoodit ja aineistot. Lisäksi palvelimella on oma henkilökohtainen työkansiosi. Etäkäyttöympäristössä voit jakaa koodeja muiden käyttäjien kanssa valvotun prosessin kautta.

Voit siirtää mikrosimuloinnissa tuotetut summatason tulokset etäkäyttöympäristöstä omalle työasemallesi. Mikrosimuloijana sinun on huolehdittava siitä, ettei siirretyissä tulostiedostoissa ole yksikkötason tietoja tai mahdollisuutta niiden paljastumiseen. Tilastokeskuksessa tarkastetaan jälkeenpäin, että siirretyissä tuloksissa tiedot on suojattu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Voit tutustua tietojen suojaamiseen ja tulosten tarkastusmenettelyyn lähemmin Tutkijapalveluiden ohjeissa (pdf)

Milloin ja miten käytät mallia omalla työasemallasi?

Omalta työasemaltasi voit tehdä SISU-mikrosimulointimallilla niin sanottuja esimerkkilaskelmia. Mallia käyttääksesi työasemallasi on oltava SAS-tilasto-ohjelma. Voit ladata mallin koodin ilmaiseksi omalle työasemallesi Tilastokeskuksen mikrosimuloinnin sivulta. Mallikoodi sisältää simuloinnissa tarvittavat ohjelmat ja parametritiedostot sekä laajan dokumentaation mallin käytöstä ja ominaisuuksista. Mallikoodi ei sisällä aineistosimuloinnissa käytettäviä mikroaineistoja.

2.5 Mitä malli sisältää?

SISU-malli koostuu pääasiassa:

 • SAS-mallikoodista
 • lainsäädännön parametritaulukoista
 • aineistoista
 • mallin käyttöä ja ominaisuuksia kuvaavista dokumenteista.

SISU-malli sisältää väestöä edustavan ja ajantasaisen henkilötason mikroaineiston, jossa on kaikki verojen ja etuuksien laskentaan tarvittavat muuttujat (tulot, perhesuhteet ym.). Tämän lisäksi mallissa on tuloveroa ja sosiaaliturvaetuuksia koskeva lainsäädäntö, joka on mallinnettu SAS-ohjelmakoodiksi.

Ohjelmoinnissa käytetyt laskukaavat ovat pääasiassa funktioita tai makroja, jotka käyttävät laskennassa mikroaineistoa ja parametreja. Parametrit ovat lainsäädännön vakioita (kertoimet, euromäärät ym.), jotka on taulukoitu mallissa osamallikohtaisesti.

Mikrosimulointilaskelmissa simulointiohjelmat kokoavat yhden lainsäädäntölohkon laskennassa tarvittavat aineistot, lainsäädäntökoodit ja parametritaulukot yhteen ohjelmakokonaisuuteen. Tekemällä muutoksia mallissa olevaan lainsäädäntöön (mallikoodit, parametrit), voit tarkastella muutosten vaikutuksia ihmisten toimeentuloon ja valtion talouteen.

Alla olevasta kuviosta saat havainnollisen kuvan simuloinnin logiikasta ja sen kulusta.

Kuvio. Simulointimallin logiikka

Syötetään ohjausparametrit, noudetaan lakiparametrit ja lakimakrot. Sovelletaan lakimakroja ja lainsäädännön parametrejä dataan ohjausparametrien mukaisesti. Tuloksena mikroaineisto, jonka tiedot tuotettu soveltamalla annettuja tietoja.

Parametrit sekä SAS-mallikoodin lakimakrot ja esimerkkilaskentaohjelmat kattavat useamman vuoden lainsäädännön, mikä mahdollistaa ajallisten muutosten tarkastelun. Aineistosimulointimalli on puolestaan rakennettu kullekin aineiston perusvuodelle erikseen. 

Mallin mikroaineistot 

SISU-mallin aineistosimuloinnissa voit käyttää pohja-aineistona joko pieneen otospohjaan perustuvaa tulonjakotilaston palveluaineistoa tai laajaa, väestöä paremmin edustavaa rekisteripohjaista aineistoa. 

Tulonjakotilaston palveluaineisto on vuosittain tuotettavasta tulo- ja elinolotutkimuksen tietokannasta johdettu kotitalous- ja henkilötason tutkimusaineisto. Tiedot kerätään haastattelemalla ja useista eri hallinnollisista rekistereistä. Aineistossa on n. 25 000 henkilön tiedot.

Mikrosimuloinnin rekisteriaineisto on SISU-mallia varten koottu tutkimusaineisto. Aineisto kattaa vuosittain noin 15 prosenttia Suomen asuntokunnista ja henkilöistä. Aineisto on koottu hallinnollisista aineistoista, rekistereistä sekä menetelmällisin keinoin tuotetuista tiedoista.

Kelan lisäaineistot ovat Kansaneläkelaitoksesta tulevia, Kelan etuuksia koskevia tietoja, jotka täydentävät aineistojen sisältöä mikrosimulointia ajatellen.

Kiinteistöveroaineisto on Verohallinnon ylläpitämä mikrotason aineisto, joka sisältää verottajan keräämät tiedot kaikista henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen omistamista rakennuksista ja maapohjasta.

Lisätietoa aineistoista

Aineistojen ajantasaistuksen SAS-koodit ja taulukot

Koska vero- ja sosiaaliturvalainsäädäntötyötä tehdään vähintään kaksi vuotta mikrosimuloinnissa käytettävän pohja-aineiston perusvuotta edellä, on mahdollista, että sinun on ajantasaistettava mallin aineistot. Perustiedoston ajantasaistamisella tarkoitetaan sekä perusvuoden tietojen saattamista kuluvan vuoden tasolle että niiden ennustamista tuleville vuosille (perusvuotta seuraaville 6–7 vuodelle). Pohja-aineiston (pl. kiinteistöverot) ajantasaistus on SISU-mallissa erillään varsinaisesta simuloinnista ja sitä varten on olemassa omat SAS-ohjelmat ja SAS-taulukot sekä dokumentaatiot.

Aineistojen ajantasaistus perustuu tilastovuoden jälkeisten tulojen ja menojen kehitykseen sekä yhteiskunnan rakenteelliseen muutokseen. Ajantasaistamisen tavoitteena on saattaa otoshenkilöiden ja otoskotitalouksien tulot, menot, maksut, vähennykset ym. tiedot mahdollisimman oikealle tasolle paitsi yksilö- ja kotitaloustasolla myös koko maan tasolla. Väestön tulotasossa, vero- ja etuusjärjestelmissä sekä väestörakenteessa tilastovuoden jälkeen tapahtuneet muutokset näkyvät tulevien vuosien aineistoissa.

Lainsäädännön parametrit

Parametrit tarkoittavat tässä yhteydessä lainsäädännön erilaisia euromääriä (tai markkamääriä) sekä muita lainsäädännössä olevia erilaisia vakioita ja kertoimia. Parametrit on taulukoitu SAS-taulukoiksi. Jokaiselle osamallille on yksi tai useampi parametritaulukko.

Parametreja käytetään verotuksen ja tulonsiirtojen laskemisessa. Parametritietoja on usealta vuodelta taaksepäin. Lisäksi indekseihin sidotut parametrit on taulukoitu noin 3–4 vuotta voimassa olevasta lainsäädännöstä eteenpäin valtiovarainministeriön ennusteiden pohjalta.

Mallikoodi

Mikrosimulointimallin mallikoodi on tehty SAS-ohjelmointikielellä. Ohjaat mallin toimintaa suoraan SAS-koodissa olevien makromuuttujien avulla.

Mallin SAS-koodi on pilkottu osamalleittain siten, että jokaista mallia kohti on yksi:

 • lakimakrotiedosto
 • apumakrotiedosto
 • aineistosimuloinnin tiedosto
 • esimerkkilaskennan simulointitiedosto.

Kaikki osamallit yhteenkokoavaa päämallia varten on olemassa oma aineistosimulointitiedosto ja esimerkkilaskennan simulointitiedosto. Mallin yleiset asetukset määritellään ohjaustiedostossa. Kuten ajantasaistukselle, parametritaulukoiden indeksipäivityksille ja rahanarvoinmuutoskertoimien laskemiseksi on olemassa omat SAS-ohjelmansa.

Mallien tarvitsema lainsäädäntö on ohjelmoitu lainsäädäntölohkoittain SAS:n lakimakroiksi. Makrot sisältävät usean vuoden lainsäädännön, mikä mahdollistaa ajallisten muutosten tarkastelun. Makrot ovat laskukaavoja, jotka tuottavat lainsäädännön parametrien ja makron omien parametrien arvojen mukaisen tuloksen. Samat lakimakrot toimivat sekä esimerkkilaskelmissa että aineistosimuloinnissa.

Apumakrotiedostot sisältävät parametrien hakumakrot, joiden avulla lakimakrot lukevat parametritaulukoita valiten niistä haluttua lainsäädäntövuotta ja/tai -kuukautta vastaavat tiedot. Osamallien ulkopuolisia apumakrotiedostoja ovat tulodesiilejä laskevat makrot, tulonjakoindikaattoreita laskevat makrot ja rahanarvon muuttamiseen tarkoitetut makrot.

Dokumentaatio

SISU-malliin on koottu laaja dokumentaatiokokonaisuus tukemaan mallin käyttöä. Se tarjoaa tietoa paitsi mallin rakenteesta ja toiminnasta myös eri osamallien taustalla olevasta vero- ja sosiaaliturvalainsäädännöstä. Mallin käyttöön tarvittava tieto on koottu PDF- ja Excel-dokumentteihin, mallikoodiin ja parametritaulukoihin.

Malli sisältää seuraavan dokumentaation:

 • SISU-mallin käyttöopas
 • Osamallien keskeinen lainsäädäntö
 • Osamalleissa käytettävät lainsäädännön makrot, muuttujat ja parametrit
 • Aineistojen muuttujakuvaukset
 • Parametritaulukoissa olevat parametrien kuvaukset
 • SAS-koodissa oleva dokumentaatio.

2.6 Mallin käyttöönotto – rajoitukset ja ohjeet

SISU-mallissa käytettäviä aineistoja voit käyttää tilastolain sallimissa yhteiskuntaoloja koskevissa tieteellisissä tutkimuksissa ja tilastollisissa selvityksissä. Jotta voit käyttää mallin aineistoja etäkäyttöjärjestelmän kautta, tarvitset käyttöluvan. Katso lisätietoja käyttölupahakemuksesta.

Sovi etäkäytöstä Tilastokeskuksen kanssa

Saat etäkäyttöyhteyden käyttöösi tekemällä Tilastokeskuksen kanssa sopimuksen tutkimusaineistojen etäkäytöstä. Katso lisätietoja etäkäytöstä. Sopimuksessa määritellään mallin käyttäjät ja liitteeksi tilaajaorganisaatiosi laatii tietoturvaselvityksen. Ennen etäkäytön avaamista sinulla on oltava käyttöluvat SISU-mallissa käytettäviin rekisteriaineistoihin.

Paljonko etäkäyttö maksaa?

SISU-mallin etäkäyttö on maksullista. Mallia koskevat hintatiedot löydät Tilastokeskuksen tutkimusainestojen ja -palveluiden hinnoittelusta. Maksu sisältää mallin etäkäytön, ohjelmien lisenssimaksut ja mallissa käytettävät aineistot. SISU-mallin käyttöönotosta on kerrottu lähemmin hakuprosessia ja sopimuskäytäntöjä kuvaavassa osiossa (4.2 Käyttöluvan hakuprosessi).

Milloin et tarvitse käyttölupaa?

Et tarvitse käyttölupaa, jos haluat tehdä vain esimerkkilaskelmia SISU-mallikoodilla omalla työasemallasi. Voit ladata mallikoodin ilmaiseksi käyttöösi Tilastokeskuksen sivuilta.

Ladattava mallikoodi sisältää mallin dokumentit, parametritaulukot, kooditiedostot ja käyttöliittymän ohjaukseen tarvittavat tiedostot. Mallikoodi ei sisällä aineistosimuloinnissa tarvittavia aineistoja ja aineistojen ajantasaistusohjelmia.

Mitä ohjelmia tarvitset työasemallesi?

SISU-mallin etäkäyttöä varten tarvitset työasemallesi verkkoselaimen. Etäpalvelussa on valmiina SAS EG -ohjelma ja SISU-malli, joka sisältää tarvittavat mallikoodit ja aineistot.

Käyttääksesi mallin vapaasti ladattavaa versiota omalta työasemaltasi tarvitset SAS-tilasto-ohjelman (SAS 9.3 ja SAS EG 5.1 tai uudemmat versiot).

Mitä muuta pitää huomioida?

Huomioithan, että mallin käyttäminen vaatii sinulta etuus- ja verojärjestelmän syvällistä tuntemista. Olet itse vastuussa tekemistäsi muutoksista malliin ja muutosten tuottamista tuloksista.

Mistä apua?

SISU-mallin aineistoihin, etäkäytön käyttöönottoon ja yleisesti malliin liittyviin kysymyksiin saat vastauksen Tilastokeskuksen mikrosimulointitiimiltä.


Kysy ja lue lisää