Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

4 Tulosten esittäminen

4.1 Tuloksia voit esittää monella tavalla

Edellisessä osiossa 3 Tulosten analysointi tekemiesi analyysien perusteella havaintomatriisin sisältämät tiedot arvioidaan, luokitellaan, pelkistetään ja taulukoidaan havainnollisempaan muotoon varsinaisiksi tilastotaulukoiksi. Havaintomatriisi esittää kaiken tiedon, mutta tilastotaulukko on tiivistetty ja helposti luettava esitys tärkeimmistä (tilasto)tiedoista. Tilastotaulukko on siis havaintomatriisia pelkistetympi esittämisen tapa ja siihen voidaan liittää analyysivaiheessa laskemiasi tunnuslukuja, kuten prosenttiosuuksia.

Tarkoituksena on, että taulukoista ja tilastokuvioista selviävät tutkimuksesi keskeiset havainnot yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi.

Taulukot ovat tietosisällöiltään tyypillisesti laajempia kuin tilastokuviot. Taulukointi pyritään tekemään niin, että samalla havaintomatriisin informaatiosta katoaa mahdollisimman vähän. Taulukoinnissa katoaa aina väistämättä tietoa, ja sinun tehtäväsi on pitää huolta siitä, että tekemässäsi tilastotaulukossa on olennainen tietosisältö.

Kun tulokset esitetään tilastokuvioina, informaatiota menetetään enemmän kuin taulukoissa. Tutkimuksen tekijänä sinä päätät, miten haluat esittää tutkimuskysymyksiisi saamasi vastaukset.

Kuvassa koira juoksee innokkaana nurmikolla.

4.2 Näin esität tuloksesi taulukoina

Kun tulokset esitetään tilastotaulukkoina, tulisi niiden vastata mahdollisimman tarkasti tutkimuskysymykseen. Tutkimuskysymysten analyysin perusteella tiedät, mitkä asiat ovat kysymyksen kannalta merkittäviä, ja ne sinun tulee tuoda taulukossa esiin.

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli ”Onko kotonasi jokin lemmikkieläin?" 
Havaintomatriisin ja tutkimuskysymyksen 1 analyysin perusteella voit tiivistää tietosisällön havainnolliseksi tilastotaulukoksi seuraavalla tavalla.

Taulukko 1. Kuinka monella oppilaalla on lemmikki?
Onko lemmikkiä? Vastaajien lukumäärä Osuus kaikista vastaajista (%)
On lemmikki 15 75 %
Ei ole lemmikkiä 5 25 %
Yhteensä 20 100 %

Taulukosta käy ilmi keskeinen tutkimuskysymykseen liittyvä tietosisältö: Kuinka paljon vastauksia saatiin ja kuinka monella on lemmikki sekä kuinka monella ei ole lemmikkiä. Prosenttiosuudet havainnollistavat vastausten jakautumista. 

Toisena kysymyksenä kysyttiin niiltä, joilla on lemmikki, mikä lemmikki heillä on "Onko lemmikkieläimesi koira, kissa, kani vai jokin muu?". Vastausten perusteella havaitset, että yleisimmät lemmikit ovat koira, kissa ja kani.

Analyysivaiheessa (kohta 3.3) havaittiin, että joillakin oppilailla oli kotonaan yksi tai useampi lemmikki ja joillakin ei lainkaan. Tämän voit ottaa huomioon taulukkoa laatiessasi. Taulukkomuodossa voit esittää nämä tulokset seuraavasti:

Taulukko 2. Millainen lemmikki sinulla on?
Lemmikkieläin/-eläimet Lukumäärä Osuus (%)
Vain koira 9 60 %
Vain kissa 2 13 %
Koira ja kissa 1 7 %
Koira ja kani 1 7 %
Koira ja käärme 1 7 %
Kissa, kani ja marsu 1 7 %
Yhteensä 15 100 %

​Sinun on hyvä huomata, että vaikka taulukossa on Yhteensä-kohdassa 100 %, ei sarakesumma ole tasan 100. Se johtuu siitä, että prosenttiluvut ovat pyöristetty kokonaisluvuiksi (esim. (2/15)×100=13,33 > 13 %).  Tilastotaulukko pelkistää tietoa, siksi prosenttiluvut on hyvä esittää aina kokonaislukuina. 

Kolmantena kysymyksenä kysyttiin niiltä, joilla on lemmikki, pitävätkö he siitä "Jos sinulla on lemmikki, niin pidätkö siitä?". On selvää, että niillä, joilla ei ole lemmikkiä, ei myöskään voi olla mielipidettä asiasta. Siksi vastauksista voit huomioida vain ne vastaajat, joilla on kotonaan lemmikki. Tulokset voit esittää taulukkona näin:

Taulukko 3. Lemmikistä pitäminen
Lemmikistä pitäminen Vastaajien lukumäärä Osuus lemmikinomistajista (%)
Pidän lemmikistäni 12 80 %
En pidä lemmikistäni 3 20 %
Yhteensä 15 100 %

4.3 Näin esität tuloksesi piirakkakuvioina

Tilastotutkimuksen tulokset voidaan taulukoiden sijaan esittää tilastokuvioina. Voit toki käyttää molempia esittämisen tapoja. 

Tilastokuviot esittävät havaintomatriisin ja tutkimuskysymysten analyysien tuottamat tiedot havainnollisessa muodossa. Valittavanasi on paljon erilaisia tilastokuvioita, joista tässä esitellään ensin piirakkakuvion käyttöä. Piirakkakuviosta käytetään myös nimeä ympyrädiagrammi.

Seuraavassa osiossa (4.4) tuloksia esitellään lisäksi pylväskuvioina. Nämä molemmat kuviotyypit soveltuvat hyvin esimerkkikyselyn kaltaisten rakennetietojen esittämiseen. Sen sijaan esimerkiksi viivakuvio, joka yleensä kuvaa jonkin ilmiön muutoksia ajassa, ei kovin hyvin sovellu esimerkkikyselystä saatujen tulosten kuvaamiseen.

Tulokset näyttävät piirakkakuvioiden muodossa tältä:

Kuvio 1. Onko sinulla jokin lemmikkieläin?

Kuvion tiedot on esitetty leipätekstissä.

Kuvion 1 perusteella voidaan todeta, että 75 prosentilla eli kolmella oppilaalla neljästä on kotonaan jokin lemmikki. Joka neljännellä oppilaalla eli 25 prosentilla ei ole lainkaan lemmikkiä.

Kuvio 2. Minkälainen lemmikki sinulla on?

Kuvion tiedot on esitetty leipätekstissä.

Kuvion 2 perusteella voidaan puolestaan todeta, että selvästi suosituin lemmikki on koira. Pelkästään koira on 60 prosentilla (9 oppilaalla), mutta kaikkiaan 80 prosentilla eli 12 oppilaalla on koira. Heistä kolmella on koiran lisäksi joku toinen lemmikki. Kaikkiaan useampi kuin yksi lemmikki on neljällä oppilaalla ja heistä yhdellä on jopa kolme lemmikkiä (kissa, kani ja marsu).

Kuvio 3. Pidätkö lemmikistäsi?

Kuvion tiedot on esitetty leipätekstissä.

Kuvion 3 perusteella voidaan lisäksi todeta, että lemmikinomistajista ylivoimainen enemmistö eli 80 prosenttia pitää omasta lemmikistään. Oppilaista, joilla on lemmikki, 20 prosenttia kertoi, ettei pidä lemmikistään.

4.4 Näin esität tuloksesi pylväskuvioina

Piirakkakuvion lisäksi käyttökelpoinen vaihtoehto esittää tämän tutkimuksen tuloksia on pylväskuvio.

Piirakkakuvio painottaa saatujen vastausten suhteellista jakautumista eli prosenttiosuuksia, mutta pylväskuvio painottaa enemmän vastausten lukumääriä. Pylväskuviosta näet suoraan, kuinka monta oppilasta on antanut vastauksen kysymykseen. Tämä soveltuu erityisen hyvin pienten aineistojen esittämiseen. 

Tulokset näyttävät pylväskuvioiden muodossa tältä:

Kuvio 1. Onko sinulla jokin lemmikkieläin?

Kuvion tiedot on esitetty leipätekstissä.

Kuviossa 1 esitetään pylväskuviona Kyllä- ja Ei-vastausten lukumäärät. Kyllä-vastauksia on 15 kappaletta ja Ei-vastauksia 5 kappaletta. Pylväskuviosta et näe kuitenkaan suoraan vastausten prosentuaalista jakautumaa kuten edellä piirakkakuvioista. Molemmat esittämisen tavat ovat hyödyllisiä, mutta ne palvelevat eri tarkoituksia.

Kuvio 2. Minkälainen lemmikki sinulla on?

Kuvion tiedot on esitetty leipätekstissä.

Kuviossa 2 esitetään, millaisia lemmikkejä oppilailla on kotonaan. Pylväskuvio mahdollistaa havainnollistavan esitystavan kaikille aineistossa esiintyville vastauksille. Näin ollen voit tehdä heti päätelmiä siitä, millaisia lemmikkieläinyhdistelmiä oppilailla on kotonaan. Esimerkiksi kahdella oppilaalla on vain kissa ja yhdellä on sekä kissa, kani että marsu.

Kuvio 3. Pidätkö lemmikistäsi?

Kuvion tiedot on esitetty leipätekstissä.

Kuvio 3 esittää Kyllä- ja Ei-vastausten lukumäärät hyvin havainnollisesti. Pylväskuvion avulla voit helposti hahmottaa eri vastausten lukumääriä. Niistä, joilla on lemmikki, 12 pitää lemmikistään ja 3 ei.


Kertaa käsitteitä

  • Havaintomatriisi on taulukko, jonka kukin rivi vastaa perusjoukon alkiota (kuten henkilöä) ja jonka kukin sarake sisältää tiedot jonkin ominaisuuden mittauksista.
  • Tilastotaulukko on havaintomatriisia pelkistetympi ja siihen voidaan liittää analyysivaiheessa laskettuja tunnuslukuja, kuten prosenttiosuuksia.
  • Tilastokuvioita on viisi perustyyppiä: piirakkakuvio, pylväskuvio, viivakuvio, parvikuvio ja kartogrammit